OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Harmonogram spotkań wyborczych w sołectwach

Terminy zebrań wiejskich Proponowany porządek zebrania:   1. Wybory Sołtysa i Rady Soleckiej [...]

Informacja dot. rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr GOPS.1.S.2018

Dąbrowa Chełmińska, dnia 4 stycznia 2019 r. Informacja dot. rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr GOPS.1.S.2018 dotyczącego realizacji zadania w 2019 r. "Świadczenie usług opiekuńczych dla osób bezdomnych, których ostatnim [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Dąbrowa Chełmińska"

Zapytanie ofertowe zamieszczone było na stronie w dniach 21.12.2018 r. do 02.01.2019 r. Dąbrowa Chełmińska, dnia 21.12.2018 r.          ZAPYTANIE OFERTOWE nr [...]

OBWIESZCZENIE Z DNIA 13.11.2018r.

OBWIESZCZENIE Z DNIA 13.11.2018r. Na podstawie § 27 załącznika nr 13 do uchwały Nr XLV.397.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2018 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw w gminie Dąbrowa [...]

Sprzedaż nieruchomości

WÓJT  GMINY  DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA ogłasza: 1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego o wydaniu decyzji zmieniającej

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo Starosty Bydgoskiego z prośbą o udostępnienie do publicznej wiadomości obwieszczenia [...]

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. zebrania materiału dowodowego o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy linii 400 kV

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z prośbą o udostępnienie do publicznej wiadomości obwieszczenia [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie legalizacji wylotu kanalizacji deszczowej na terenie MERALLIANCE POLAND Sp. z o. o.

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu z prośbą o udostępnienie do publicznej wiadomości obwieszczenia. [...]

Ogłoszenie - Uzupełnienie składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ogłoszenie Nr 1Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiegoz dnia 9 października 2018 r.w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego   Na podstawie [...]

Obwieszczenie RDOŚ ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z prośbą o udostępnienie do publicznej wiadomości obwieszczenia [...]

Konsultacje programu współpracy gminy z organizacjami

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska www.dabrowachelminska.lo.pl oraz [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego ws. zmiany decyzji

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo Starosty Bydgoskiego z prośbą o udostępnienie do publicznej wiadomości obwieszczenia [...]

rozbudowa drogi powiatowej

OBWIESZCZENIESTAROSTY BYDGOSKIEGOz dnia 27 września 2018r.Działając na podstawie art. 49 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1496 z późn. zm. ) oraz art. 11f ust. 7, 8 ustawy z [...]

Wykaz nieruchomości na sprzedaż

KOMUNIKAT Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w [...]

decyzja środowiskowa: sieć wod-kan

w dniu 26.06 do tut Urzędu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z prośbą o podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia [...]

Czasowe przerwanie prac sejsmicznych

INFORMACJA(dotyczy czasowego przerwania prac)Spółka Geofizyka Toruń S.A. Grupa sejsmiczna PL-154 z siedzibą w Chełmnie ul. Biskupia 16 informuje, iż w związku z wzmożonymi pracami rolnymi (orki, siewy, prace agrotechniczne), zmuszona była [...]

kwoty przychodów/renta socjalna

informacja z KRUSu: Od dnia 1 września 2018 r. obowiązują nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego [...]

Nieruchomość do użyczenia

W dniu 3 września do tut. Urzędu wpłynęło pismo WN.6851.2018:W związku z wydanym przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego Zarządzeniem Nr 411/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres 5 lat [...]

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU BUDOWY KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI STRZYŻAWA

Gmina Dąbrowa Chełmińska, jako inwestor, informuje o rozpoczęciu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa. Prace będą się odbywały od 23-08-2018 roku do 30-06-2019 rokuOsobami do [...]

Zmiana godzin pracy Urzędu w dniach 7-9.08.2018 r.

KomunikatWójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaZe względu na intensywne upały czas pracy Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska ulega okresowej zmianie, to jest:-    w dniu 7 sierpnia 2018 r. (wtorek) Urząd będzie czynny w godzinach 8:00 [...]

Zmiana godzin pracy Urzędu w dniach 1-2.08.2018 r.

KomunikatWójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaWójt Gminy Dąbrowa Chełmińska informuje, iż w dniach od 1.08-2.08.2018 r. (środa i czwartek) Urząd czynny będzie w godzinach 7.00-14.00. Zmiana czasu pracy spowodowana jest wysokimi temperaturami [...]

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach       Zjawisko: UPAŁ Stopień zagrożenia: 2 Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, [...]

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości w m. Gzin

Do tut. Urzędu dnia 6.08.2018 r. wpłynęło pismo z prośbą o upublicznienie informacji - ogłoszenia o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości w miejscowości Gzin. [...]

KOMUNIKAT Wójta Gminy

KOMUNIKAT Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska          Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) [...]

WYKAZ

Wykaz szkół prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2018, wraz z wysokościami kwot tego [...]

ZEBRANIE WIEJSKIE

ZEBRANIE WIEJSKIE       sołectwa  Dąbrowa Chełmińska   które odbędzie się w Sali OSP w Dąbrowie Chełmińskiej             w dniu 7 sierpnia 2018 [...]

Grant: ERAZMUS+

Zespół Szkół w Czarżu otrzymał GRANT AGENCJI NARODOWEJ na realizację projektu ERASMUS PLUS.Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach [...]

Budowa linii 400 kV - przedłużenie terminu

W dniu 30 maja do tut. Urzędu wpłynęło pismo (znak: DOOS-dśI.4202.7.2017.ADK.22) z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z prośbą o rozpropagowanie poniższej informacji:ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 36 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Linia 400 kV: Przekazanie skarg do WSA

do tut urzędu wpłynęło pismo z prośbą o rozpropagowanie obwieszczenia:OBWIESZCZENIENa podstawie art. 54 § 4 w zw. z art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. [...]

OBWIESZCZENIE Z DNIA 2.05.2018r.

Dąbrowa Chełmińska, dnia 2.05.2018 r.    OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

obwieszczenia o wydanej decyzji - realizacja inwestycji drogowej

Do tut. Urzędu wpłynęła prośba o upublicznienie informacji - OBWIESZCZEŃ o wydaniu decyzji decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 050525 C - ul. Nowej w miejscowości Czarże w [...]

Ocena jakości wody

Dnia 4.04.2018 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo, z którego wynika, że Mieszkańcy gminy Dąbrowa Chełmińska są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie [...]

Linia 400 kV: Decyzja MIiR

Dnia 3 kwietnia do tut. Urzędy wpłynęło pismo ministra rozwoju i inwestycji (znak DLI.3.6620.14.2017.ML10)OBWIESZCZENIENa podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w [...]

Obowiązki w zakresie utrzymania infrastruktury

Do tut. Urzędy wpłynęło pismo GDDKiA z prośbą o rozpowszechnienie informacji:W związku z występującymi w ubiegłym roku intensywnymi opadami deszczu oraz zbliżającym się okresem wiosennym i związanymi z tym roztopami, Generalna Dyrekcja [...]

Rozstrzygnięcie konkursu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA  KULTURY FIZYCZNEJ w 2018 rokukorekta kosztorysu-kliknij, aby pobrać [...]

Zastępstwo: inkasent

Informujemy, że od dnia 15 lutego 2018 r. odczytu wodomierzy i wystawiania faktur za wodę i ścieki dokonywał będzie Patryk Żółtek.Nowy inkasent będzie pełnić swoje obowiązki w zastępstwie za Pana Wojciecha Chachowskiego [...]

Licytacja nieruchomości

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo z prośbą o upublicznienie informacji - obwieszczenia o pierwszej licytacji nieruchomości w miejscowości Słończ.  [...]

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WIEJSKIE mieszkańców sołectwa Borki

    ZAPROSZENIE         NA ZEBRANIE WIEJSKIE   mieszkańców sołectwa Borki   które odbędzie się w świetlicy w Borkach    [...]

nabór kandydatów do komisji konkursowej

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm.) oraz rozdz. XII załącznika do uchwały [...]

Konkurs: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku Na podstawie ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku [...]

Linia 400 kV - pozwolenie na budowę

Dnia 9 listopada br. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z dnia 6 listopada dotyczące wydania decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę (na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska decyzja dotyczy działki o nr. ewid. 5129 w obrębie 0012 Otowice)&n [...]

Uwaga :wilki

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska prosi mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności na terenach leśnych, zabezpieczenie zwierząt domowych oraz hodowlanych. Zaobserwowano bowiem na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska wilki. [...]

Linia 400 kV - lista nieruchomości

dnia 26 września wpłynęło do tut. Urzędu pismo z dnia 22.09 (znak: WIR.II.747.16.2017.AKD(D))  z prośbą o zamieszczenie poniższej informacji:OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca [...]

Linia 400 kV - wyłączeniu załącznika nr 2

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGOz dnia 11 września 2017  r. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., [...]

Niższy wiek emerytalny - informacja KRUSu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wiek emerytalny – podwyższany stopniowo od 1 stycznia 2013 r. – w III kwartale 2017 r. będzie jeszcze wynosił co najmniej 61 lat i 3 miesiące [...]

Budowa linii 400 KV - Postępowanie administracyjne

W dniu 23 czerwca br. do tut. Urzędu Gminy wpłynęła prośba Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o upublicznienie obwieszczenia (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych [...]

Postępowanie administracyjne: Wod - kan Nowy Dwór

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej, [...]

Ocena jakości wody pitnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy przedstawił ocenę obszarową jakości wody dla gminv Dąbrowa Chełmińska, z której wynika, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska spełnia [...]

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 3 wraz z prognozą oddziaływania na [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji-linia 400 kV

Dnia 1.07.2016 r. na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy wpłynęła informacja: Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak ŚG-V.7430.38.2016 zatwierdzającej " Projekt robót geologicznych określający warunki geologiczno-inżynierskie na [...]

zawiadomienie o zakończeniu postepowania dot budowy linii 400 kV

W dniu 28.06.2016 r. na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy wpłynęła prośba o wywieszenie na tabl. ogł. i opublikowanie na BIP urzędu poprawionego zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie zatw. opracowania pt. [...]

Rodzina 500+

Uprzejmie informujemy, że wnioski w ramach "rodzina programu 500 +" można składaćosobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, w dni robocze w [...]

ZAKAZ POSŁUGIWANIA SIĘ DOWODEM OSOBISTYM ZGŁOSZONYM JAKO UTRACONY

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych, poza tym, informacja o utracie i unieważnieniu [...]

Decyzja Starosty Bydgoskiego zatwierdzająca projekt budowy.

Decyzja Starosty Bydgoskiego zatwierdzająca projekt budowy na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1544 C (ulicy Strażackiej) w miejscowości Dąbrowa Chełmińska [...]

Aktualizacja danych w rejestrach gruntów - wysokość podatku

KOMUNIKAT Niniejszym informuję, że Starosta Bydgoski zakończył modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska. W wyniku w/w modernizacji w wielu przypadkach zmieniły się dane w rejestrach gruntów, [...]

OBWIESZCZENIE Marszałka o przystąpieniu do sporządzenia PZP województwa

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO - POMORSKIEGONa podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia o podjęciu przez Sejmik [...]

Wymiana dowodów osobistych

Przypominamy o konieczności wymiany dowodów osobistych Tzw. "nowe" dowody osobiste ("plastikowe") wydawane są na okres 10 lat, zaś osobie która  otrzymała dowód osobisty nie uzyskawszy pełnoletności na okres 5 lat. UTRACONE DOKUMENTY [...]

Postępowanie w przypadku znalezienia rannej, dzikiej zwierzyny

W przypadku zdarzeń związanych ze znalezieniem rannej, dzikiej zwierzyny jest możliwość uzyskania porady i pomocy w uruchomionym przez ANIMAL PATROL Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w miejscowości Olimpin. Ośrodek działa całodobowo.Można [...]

Informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na stronie internetowej znajdują się informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.Strona ta skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać  z usług żłobków i klubów dziecięcych, do gmin, [...]

Wnioski z dotychczasowych kontroli podatkowych

Na podstawie dotychczasowych kontroli podatkowych stwierdzono, że najczęstszym błędem w deklaracjach podatkowych było zaniżenie powierzchni użytkowych budynków  lokali, polegające na niewliczaniu powierzchni piwnic oraz [...]

Zakaz spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków

SZANOWNI MIESZKAŃCY! W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym na terenie Gminy obowiązuje zakaz spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków. Pamiętajmy, że podczas spalania odpadów wytwarzają się silne trujące [...]

Prośba o aktualizacje deklaracji podatkowych

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej podaje do wiadomości mieszkańców (podatników podatku od nieruchomości), że od miesiąca lipca br. zostaną podjęte czynności  zmierzające do weryfikacji złożonych informacji w sprawie [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij