OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

NOWY BIP

UWAGA Nastąpiła zmiana systemu obsługi BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ, aktualne informacje są umieszczane na stronie BIP.DABROWACHELMINSKA.PLWIDOCZNĄ TU WERSJĘ BIPu NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO ARCHIWUM BIP (stan na [...]

OGŁOSZENIE O LXIII SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję LXIII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska. Sesja odbędzie się w dniu  22 grudnia 2023 o godzinie 12:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13.12.2023 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 13.12.2023 r. wydane zostało Postanowienie znak: [...]

Odstąpienie od projektu uchwały

Toruń, dnia 30 listopada 2023 rokuZARZĄD WOJEWÓDZTWAKUJAWSKO-POMORSKIEGOŚG-IV.721.60.2023INFORMACJANa podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY BYDGOSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r.

O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY BYDGOSKIEGO z dnia 27 listopada  2023  r.                 Na podstawie art. 11 d ust 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia [...]

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. [...]

Wyniki konsultacji społecznych

W terminie od 25 października 2023r. do 15 listopada 2023r. Przeprowadzono konsultacje projektu programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku [...]

OGŁOSZENIE O LXII SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję LXII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska. Sesja odbędzie się w dniu  22 listopada 2023 o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu [...]

OGŁOSZENIE O LXI SESJI RADY GMINY

      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję LXI Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska. Sesja odbędzie się w dniu  19 października 2023 o godzinie 15:00 w [...]

Bezpłatny transport do lokali wyborczych

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego w dniu Wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku Wójt Gminy  informuje, że mieszkańcy w dniu wyborów mogą skorzystać z [...]

Informacja o wydanej decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

OGŁOSZENIE O LX SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r poz. 40, 572) zwołuję LX Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w trybie nadzwyczajnym. [...]

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej - Organizacja rajdu rowerowego

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz rozdz. XII załącznika [...]

Konkurs na realizację zadania „Organizacja rajdu rowerowego”

Na podstawie ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i Uchwały nr LV.495.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie [...]

Zmiana BIP

Informujemy, że w związku z uruchomieniem nowego serwisu BIP Gminy Dąbrowa Chełmińska (pod adresem BIP.DABROWACHELMINSKA.PL), wszystkie informacje z dotychczasowego Biuletynu Informacji Publicznej zostały przeniesione do nowej wersji systemu [...]

OGŁOSZENIE o LIX SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r poz. 40, 572) zwołuję LIX Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska [...]

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Chełmińskiej

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińskaogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowychna członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Chełmińskiej Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska informuje, iż istnieje możliwość [...]

Terminy zebrań wiejskich 2023

Uprzejmie informujemy, że zebrania wiejskie, których tematem będzie fundusz sołecki i sprawy różne, odbędą się według następującego harmonogramu: [...]

OGŁOSZENIE O LVIII SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r poz. 40, 572) zwołuję LVIII Sesję Rady Gminy [...]

Kolejny przystanek PKP - DĄBROWA CHEŁMIŃSKA CENTRUM

Po wieloletnich staraniach tut. Urzędu Gminy powstanie kolejny przystanek PKP (lokalizacja Dąbrowa Chełmińska, ul. Leśna).Nazwa przystanku: D [...]

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

 W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa. Wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, [...]

OGŁOSZENIE O LVII SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r poz. 40, 572) zwołuję LVII Sesję Rady Gminy [...]

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina

Uprzejmie informujemy, że za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące realizacji zadania: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa [...]

Budowa obiektu radiokomunikacyjnego na linii kolejowej nr 209

Dnia 4 maja br. do tutejszego Urzędu Gminy wpłynęło pismo zobowiązujące do upublicznienia informacji: OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.3.2023.ML [...]

OGŁOSZENIE O LVI SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r poz. 40, 572) zwołuję LVI Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska odwołuje: 1)  III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Chełmińskiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 152/2 o pow. 0,1108 [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 8 wraz z prognozą oddziaływania [...]

OGŁOSZENIE O LV SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r poz. 40,) zwołuję LV Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

Sprzedaż nieruchomości. IV przetarg - ul. Chełmińska

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA   Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska odwołuje: 1) III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Chełmińskiej, [...]

OGŁOSZENIE O LIV SESJI RADY GMINY

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2023 r poz. 40,) zwołuję LIV Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

OBWIESZCZENIE 2 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska.

Znak: ZP.6721.II.2.2022.MK OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska. Dotyczy obszaru położonego w miejscowości Dąbrowa [...]

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska.

  Znak: ZP.6721.II.1.2022.MK OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska. Dotyczy obszaru położonego w miejscowości [...]

OBWIESZCZENIE 2 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Nowy Dwór Nr 2.

Dąbrowa Chełmińska, 8 luty 2023 r.  Znak: ZP.6721.I.2.2022.MK   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Nowy Dwór Nr 2. [...]

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Nowy Dwór Nr 2.

Dąbrowa Chełmińska, 8 luty 2023 r.  Znak: ZP.6721.I.1.2022.MK   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Nowy Dwór Nr 2      [...]

Budowa linii 400 kV - zmiana decyzji

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WIR.II.747.1.5.2022.JS         OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGOz dnia 2 lutego 2023 r.Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca [...]

Rozbudowa drogi gminnej

O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY BYDGOSKIEGO  z  dnia  27 stycznia  2023 r.  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 ze zm.)  oraz [...]

OGŁOSZENIE O LIII SESJI RADY GMINY

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2023 r poz. 40,) zwołuję LIII Sesję Rady Gminy [...]

Zasady bioasekuracji stad drobiu - ulotka przygotowana przez KRD-IG we współpracy z GIW i PIWet

  - kliknij link Informacje związane z grypą ptaków można także uzyskać w GIW pod numerami telefonów:22 623 20 8922 623 17 17 [...]

Terminy zebrań wiejskich

Terminy zebrań wiejskich [...]

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 r. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci [...]

OGŁOSZENIE O LII SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2022 r., poz. 559, 583, 1005,1079 i 1561) zwołuję LII Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci [...]

OGŁOSZENIE O LI SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2022 r., poz. 559, 583, 1005,1079 i 1561) zwołuję LI Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie budowy ścieżki rowerowej oraz przebudowie skrzyżowania w Ostromecku

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo od Starosty Bydgoskiego z prośbą o udostępnienie [...]

Gmina Dąbrowa Chełmińska rozpoczyna realizację projektu „DOSTĘPNY SAMORZĄD – GRANTY”

Gmina Dąbrowa Chełmińska z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępna Dąbrowa Chełmińska” finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - [...]

Podpisano umowę o dofinansowanie z CUPT na proj. pn.: „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP BydOF”

„Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF, wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP BydOF” Cel projektu:  Podstawowym celem [...]

OGŁOSZENIE O L SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2022 r., poz. 559, 583, 1005,1079 i 1561) zwołuję L Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

OGŁOSZENIE O XLIX SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust.  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) zwołuję XLIX   Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w trybie [...]

OGŁOSZENIE O XLVIII SESJI RADY GMINY

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) zwołuję XLVIII Sesję Rady Gminy [...]

Otwarty konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) i Uchwały nr XXXVI.331.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia [...]

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej 2022

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz rozdz. XII [...]

OGŁOSZENIE O XLVII SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy [...]

Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie publicznego przetargu na dzierżawę nieruchomości w obrębie Ostromecko

Do tut. Urzędu wpłynęło ogłoszenie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z prośbą o udostępnienie: [...]

OGŁOSZENIE O XLVI SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy [...]

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na pobór wód i wprowadzanie ścieków w miejscowości Nowy Dwór

Do tut. Urzędu wpłynęło obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o udostępnienie [...]

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na pobór wód i wprowadzanie ścieków w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

Do tut. Urzędu wpłynęło obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o udostępnienie [...]

Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wydania decyzji GB.6821.3.2020.2021

Do tut. Urzędu wpłynęła informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z prośbą o umieszczenie na BIP: WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI Toruń, 30 czerwca 2022 r. Informacja o wydaniu decyzji [...]

Zmiana godziny rozpoczęcia XLV Sesji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że zmianie uległa godzina rozpoczęcia Sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2022 roku (środa). Przesunięcie następuje z godziny 10.oo na godzinę 11.oo.   Projekt porządku obrad nie ulega [...]

OGŁOSZENIE O XLV SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy [...]

Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej w Nowym Dworze

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska [...]

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 7.06.2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Dnia 07.06.2022 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. [...]

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021 ROK

Informujemy o możliwości zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2021 rok Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 1005) Wójt Gminy [...]

OGŁOSZENIE O XLIV SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

NAGRODY ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE W 2021 ROKU

NAGRODY ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE W 2021 ROKU Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska nr XXVIII.237.2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród [...]

OGŁOSZENIE O XLIII SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

Wsparcie dzieci - Grant PPGR

Informujemy, że w dniu 5.04.2022 r. w Centrum Projektów Polska Cyfrowa, podpisano  umowę nr 2276/2022 o powierzenie grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Ze wszystkimi osobami, które [...]

OGŁOSZENIE O XLII SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2022  r., poz. 559 ) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, [...]

OGŁOSZENIE O XLI SESJI RADY GMINY

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia w gminie Dąbrowa Chełmiń [...]

Sprawy obywatelskie (USC)

SPRAWY OBYWATELSKIEOd dnia 21.03.2022r. załatwienie spraw obywatelskich tj. z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych oraz Karty dużej rodziny wyłącznie po wcześniejszym  umówieniu wizyty pod nr tel [...]

Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Nadanie numeru PESEL od 16 marca Kto otrzyma PESEL obywatel/obywatelka Ukrainy lub obywatel/obywatelka Ukrainy posiadający Kartę Polaka, lub członek najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma [...]

OGŁOSZENIE O XL SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1372 i 1834) zwołuję XL Sesję Rady Gminy [...]

Wszczęcie postępowania - udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dnia 14 lutego 2022 r. wpłynęły zawiadomienia i obwieszczenia z PGW Wody Polskie - RZGW Gdańsk o wszczęciu postępowań, na wniosek Gminy Dąbrowa Chełmińska, w sprawie udzieleni pozwolenia wodnoprawnego na usługi [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 03.02.2022

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY 3.02.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia [...]

KOMUNIKAT Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3.02.2022

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej [...]

Decyzja dotycząca umorzenia postępowania w sprawie budowy obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R w Ostromecku

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z prośbą o udostępnienie. [...]

OGŁOSZENIE O XXXIX SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z [...]

Ogłoszenie w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Ostromecko. "Przy Lesie Mariańskim 2".

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Ogłoszenie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

OGŁOSZENIE O XXXVIII SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1372 i 1834) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, [...]

Komunikat: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i dzierżawy

KOMUNIKAT Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuję, że [...]

OGŁOSZENIE O XXXVII SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1372 i 1834) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, [...]

Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

W dniu 1.12 br. wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o udostępnienie.Skan pisma - [...]

OGŁOSZENIE O XXXVI SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1372 i 1834) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, [...]

Nieczynny wydział komunikacji 12.11.2021

W DNIU 12.11.2021R.(PIĄTEK) WYDZIAŁKOMUNIKACJI BĘDZIENIECZYNNY.ZA UTRUDNIENIAPRZEPRASZAMY [...]

Wykaz nieruchomości do sprzedaży bez przetargu

KOMUNIKAT Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu [...]

OGŁOSZENIE O XXXV SESJI RADY GMINY

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1372) zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl i na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska www.dabrowachelminska.lo.pl: [...]

OGŁOSZENIE O XXXIV SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1372) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU działki nr 241/34

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, działając na podstawie art. 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości, informuje, że w dniu 8 [...]

O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY BYDGOSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2021 r.

    Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 t.j.)  oraz art. 11 f  ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach [...]

KOMUNIKAT Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19.08.2021

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 na [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska – „Przy Lesie Mariańskim [...]

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 5 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z [...]

Karta Dużej Rodziny - zmiana

Od 1 lipca wycofano ministerialną aplikację mKDR, w której były dostępne elektroniczne Karty Dużej Rodziny.Wersję cyfrową Karty Dużej Rodziny można pobrać w aplikacji mObywatelDo przeprowadzenia tego procesu potrzebny jest, [...]

OGŁOSZENIE O XXXIII SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020, poz. 713, 1378 oraz z 2021 r., poz. 1038) zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY BYDGOSKIEGO

Na podstawie art. 11 d ust 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 t.j.) oraz art. 10 §1  ustawy z dnia 14 [...]

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na  podstawie  art. 17 pkt  1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust.1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 [...]

Nieczynny Wydział Komunikacji w poniedziałek (28.06)

Uprzejmie informujemy, że Wydział Komunikacji dnia 28.06 (poniedziałek) będzie nieczynny.Za utrudnienia przepraszamy. [...]

OGŁOSZENIE O XXXII SESJI RADY GMINY

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020, poz. 713, 1378 oraz z 2021 r., poz. 1038) zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

RAPORT O STANIE GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA ZA 2020 ROK

Informujemy o możliwości zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Dąbrowa Chełmińska za 2020 rok Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) Wójt [...]

Podanie do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2020 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305), zarządzam co następuje: § 1. Podaję do publicznej wiadomości: 1.Wykonanie budżetu Gminy za 2020 [...]

OGŁOSZENIE O XXXI SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, [...]

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 19.04.2021

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Dnia 19.04.2021 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Toruńskiej i [...]

OGŁOSZENIE O XXX SESJI RADY GMINY

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, [...]

OGŁOSZENIE O XXIX SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, [...]

Wniosek o dowód- ZMIANA zasad

Złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021r. Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego [...]

OGŁOSZENIE O XXVIII SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, [...]

Informacja publiczna o przystąpieniu do zmiany uchwały antysmogowej

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo z Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z prośbą o udostępnienie [...]

Przetargi publiczne

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, [...]

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADANIA W  ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA W 2021 ROKUPLIK DO POBRANIA [...]

OGŁOSZENIE O XXVII SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, [...]

OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska

OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. [...]

ZAWIADOMIENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWIJANIA SPORTU

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska informuje, że do dnia 26 stycznia 2021 r. kluby sportowe działające na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska mogą składać wnioski o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie [...]

Gminna linia autobusowa (wznowienie)

Informujemy, że Gmina Dąbrowa Chełmińska została objęta dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2021 r. do linii autobusowej Dębowiec – Wałdowo Królewskie. Realizowane będą [...]

OGŁOSZENIE O XXVI SESJI RADY GMINY

  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, [...]

OGŁOSZENIE O XXV SESJI RADY GMINY

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, [...]

OGŁOSZENIE O XXIV SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, [...]

OGŁOSZENIE O XXIII SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, [...]

Składanie pism w formie elektronicznej

Aby pismo wymagające podpisu mogło zostać skutecznie złożone  w formie elektronicznej (nadawać bieg sprawie) musi zostać podpisane elektronicznie.Załączenie do wiadomości przesłanej mailem lub ePUAPem skanu/fotokopii pisma z podpisem [...]

OGŁOSZENIE O XXII SESJI RADY GMINY

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, [...]

Zmiana godzin pracy Urzędu

Uprzejmie informuję, że od 2 listopada 2020 r. Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej zmienia godziny pracy we wtorki czynny jest do godz 17:00 i w piątki do godz. 14:00 [...]

OGŁOSZENIE O XXI SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020, poz. 713) zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.Sesja odbędzie się w dniu 13 października 2020 roku (wtorek) o godzinie [...]

OGŁOSZENIE O XX SESJI RADY GMINY

          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020, poz. 713) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

OGŁOSZENIE O XIX SESJI RADY GMINY

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020, poz. 713) zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

Informacja o obciążaniu: Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych.

Dąbrowa Chełmińska, dnia 31 sierpnia 2023 r. Informacja   Niniejszym informuję, iż z dniem 1 września 2023 r. będzie następowało obciążenie podmiotów rekompensatą za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny ogłoszonego przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej dnia 05.08.2020 [...]

I Etap naboru - wyniki

INFORMACJA NA TEMAT WYNIKU PIERWSZEGO ETAPU NABORU W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – pracownik socjalny ogłoszone w dniu 5 sierpnia 2020 r. złożono jedną ofertę. W wyniku oceny złożonej oferty [...]

Zarządzenie nr 6.2020

Zarządzenie Nr 6.2020Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowic Chełmińskiejz dnia 21 sierpnia 2020 r.w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalnyNa [...]

Przerwa w dostawie wody w Otowicach dnia 13.08.2020

Gmina Dąbrowa Chełmińska informuje, że dnia 13.08.2020r. w godz. 7 - 15 w m. Otowice wystąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na konieczność usunięcia awarii wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy. [...]

OGŁOSZENIE O PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej ogłasza nabór na stanowisko pracy: pracownik socjalny Nazwa i adres jednostki: [...]

Przerwa w dostawie wody w dniu 05.08.2020 w m. Reptowo i Janowo

Gmina Dąbrowa Chełmińska informuje, że dnia 05.08.2020r. (środa) w godz. 7 - 14 w m. Reptowo i Janowo wystąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na konieczność usunięcia awarii wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy. [...]

OGŁOSZENIE O XVIII SESJI RADY GMINY

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020, poz. 713) zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

Prace konserwacyjne na stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze

Gmina Dąbrowa Chełmińska informuje, że dnia 31.07.2020r. w godz. 8 - 12 na stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze prowadzone będą prace konserwacyjne. Może wystąpić zauważalny spadek ciśnienia wody w m. Nowy [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz dzierżawy w trybie przetargowym

KOMUNIKAT Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) informuję, że [...]

KOREKTA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH DLA SOŁECTWA OTOWICE

W dniu dzisiejszym do tut. urzędu wpłynęła korekta harmonogramu wywozu odpadów od firmy Remondis Bydgoszcz dla miejscowości Otowice, dostępna w poniższym załączniku. [...]

OGŁOSZENIE O XVII SESJI RADY GMINY

          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020, poz. 713) zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

Profil ZAUFANY

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną Wójt Gminy złożył wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji o możliwość pełnienia funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywie.W [...]

OGŁOSZENIE O XVI SESJI RADY GMINY

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, [...]

NABÓR KANDYDATÓW DO RADY SPOŁECZNEJ PRZY GMINNEJ PRZYCHODNI W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ

W związku z upływem kadencji Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej i zwiększaniem udziału mieszkańców w życiu społecznym gminy, Wójt Gminy zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków [...]

RAPORT O STANIE GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA ZA 2019 ROK

Informujemy o możliwości zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Dąbrowa Chełmińska za 2019 rok Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy [...]

OGŁOSZENIE O XV SESJI RADY GMINY

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, [...]

Wyłączenie odcinka ulicy Bazowej w związku z wymianą sieci wodociągowej w dniu 5 maja

Gmina Dąbrowa Chełmińska informuje, że dnia 5 maja 2020r. w związku z wymianą sieci wodociągowej wyłaczona zostanie z ruchu ul. Bazowa na odcinku od ul. Toruńskiej do ul. Krótkiej. Mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Za [...]

Ocena jakości wody 2019

Jakość wody dostarczonej przez Gminę Dąbrowa Chełmińska w 2019 spełniała normy sanitarne dla wody zdatnej do spożycia przez ludzi. [...]

UWAGA

Informujemy, że w dniu 31.03.2020 r. w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej mogą wystąpić przerwy w dostawie wody na ul. Kościelnej oraz ul. Czereśniowej w Boluminku. Za utrudnienia przepraszamy. [...]

"AKTYWNY SAMORZĄD" - program oferujący wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Powiat Bydgoski przystąpił do realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2020 r., skierowanego do osób niepełnosprawnych, oferującego wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.W ramach [...]

OGŁOSZENIE O XIV SESJI RADY GMINY

          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2019,   poz. 506 z późn.zm) zwołuję XIV Sesję Rady Gminy [...]

Utrudnienia drogowe w związku z budową kanalizacji na ulicy Bazowej

Informujemy, że od dnia 09.03.2020r. rozpoczną się prace związane z wymianą sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bazowej.  W godzinach 7.00-16.00 ulica Bazowa będzie nieprzejezdna na odcinku od ulicy [...]

Nabór kandydatów do Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej

W związku z upływem kadencji Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej i zwiększaniem udziału mieszkańców w życiu społecznym gminy, Wójt Gminy zaprasza do zgłaszania [...]

Zebranie wiejskie w sołectwie Nowy Dwór

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WIEJSKIE mieszkańców sołectwa Nowy Dwór które odbędzie się w świetlicy w Nowym Dworze w dniu 25 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 18:15 PORZĄDEK: [...]

Informacja o poszkodowanych przez GPR "Ziarno" w Cichoradzu

W dniu dzisiejszym do tut. Urzędu wpłynęło pismo z Urzędu Gminy w Grudziądzu z prośbą o udostępnienie informacji. [...]

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku ul. Szkolna 1 Ostromecko, 86-070 Dąbrowa Chełmińska

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłaszakonkurs na stanowiskoDyrektora Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromeckuul. Szkolna 1 Ostromecko, 86-070 Dąbrowa Chełmińska Organ prowadzący : Gmina Dąbrowa [...]

OBWIESZCZENIE Z DNIA 11.02.2020 r.

OBWIESZCZENIE Z DNIA 11.02.2020 r. Na podstawie § 27 załącznika nr 4 do uchwały Nr XLV.397.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2018 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw w gminie Dąbrowa [...]

OGŁOSZENIE O XIII SESJI RADY GMINY

          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2019,   poz. 506 z późn.zm) zwołuję XIII Sesję Rady Gminy [...]

Ogłoszenie starosty bydgoskiego w sprawie rozbudowy drogi powiatowej w Wałdowie Królewskim

Do tut. urzędu 13.01.2020 wpłynęła prośba o udostępnienie poniższej informacji [...]

OBWIESZCZENIE z dnia 2.01.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Dąbrowa Chełm., 02.01.2020 r.           OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

OBWIESZCZENIE Z DNIA 31.12.2019 r.

OBWIESZCZENIE Z DNIA 31.12.2019 r. Na podstawie § 27 załącznika nr 12 do uchwały Nr XLV.397.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2018 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw w gminie Dąbrowa [...]

ZARZĄDZENIE NR 14.2019 KIEROWNIKA GOPS

ZARZĄDZENIE Nr 14.2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej Na podstawie [...]

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA W SPRAWIE DZIERŻAWY/SPRZEDAŻY/ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI

KOMUNIKATWójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) informuję, że w [...]

OGŁOSZENIE O XII SESJI RADY GMINY

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2019,   poz. 506 z późn.zm) zwołuję XII Sesję Rady Gminy [...]

INFORMACJA O ODPRACOWANIU PSZOK ZA DZIEŃ 24 GRUDNIA

OGŁOSZENIE W związku z tym, że 24.12.2019 r. Urząd Gminy będzie nieczynny informujemy, że w ramach odpracowania PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w Dąbrowie Chełmińskiej będzie czynny w piątek 06.12.2019 r. od [...]

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Dąbrowa Chełmińska, dnia 10 grudnia 2019 r. Informacja dot. ogłoszenia nr GOPS.3.SUO.2019 w sprawie naboru osób/wykonawców na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w Czarże

Dąbrowa Chełm., 02.12.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) [...]

Zarządzenie nr 12.2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ZARZĄDZENIE Nr 12.2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2019 r. dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy [...]

OGŁOSZENIE O XI SESJI RADY GMINY

OGŁOSZENIE O XI SESJI RADY GMINY             Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2019,   poz. 506 z [...]

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania 11-letniego chłopca w miejscu zamieszkania dziecka.

Dąbrowa Chełmińska, dnia 2 grudnia 2019 r. Informacja dot. ogłoszenia nr GOPS.2.SUO.2019 w sprawie naboru osób/wykonawców na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z 14.11.2019

            Dąbrowa Chełm., 14.11.2019 r.        OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Na podstawie art. 49 ustawy z [...]

WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCHW terminie od 9 października 2019r. do 30 października 2019r.przeprowadzono konsultacje projektu programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymipodmiotami [...]

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU.

  INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU   Dnia 23.10.2019 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska odbył się V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Chełmińskiej [...]

PRZERWY W DOSTAWIE WODY ULICA TARGOWA W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ

Gmina Dąbrowa Chełmińska informuje, że w dniach 28-29.10.2019r. w związku z budową sieci wodociągowej mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Z uwagi na prowadzone prace zostanie zamknięta ul.Targowa od ul. Bydgoskiej w m. Dąbrowa [...]

OGŁOSZENIE X SESJA RADY GMINY

  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2019,   poz. 506 z późn.zm) zwołuję w trybie nadzwyczajnym X Sesję Rady Gminy [...]

OGŁOSZENIE O IX SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2019,   poz. 506 z późn.zm) zwołuję IX Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

Informacja o spisie wyborców

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska informuje, że zgodnie z art. 26 Kodeksu Wyborczego (t.j. Dz. z 2019 poz. 684) został sporządzony spis wyborców. Spis wyborców to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo do głosowania. Został [...]

PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU 3.10.2019 r.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ENEA Operator sp. z o.o., www.wylaczenia-eneaoperator.pl PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Bydgoszcz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [...]

PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU 30.09.2019 r.

ENEA Operator sp. z o.o., www.wylaczenia-eneaoperator.pl PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Bydgoszcz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Obszar Dąbrowa Chełmińska w dniach: 2019-09-30, w godzinach: 30 wrz 08:00 - [...]

Umowa dotacyjna na realizację przedsięwzięcia pn. "Rośliny miodajne w Dąbrowie Chełmińskiej"

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska informuje, że 10 września 2019 roku została zawarta umowa dotacyjna z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. "Rośliny miodajne w Dąbrowie [...]

PLANOWANE WYŁĄCZENIA PRĄDU

ENEA Operator sp. z o.o., www.wylaczenia-eneaoperator.pl PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Bydgoszcz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Obszar Dąbrowa Chełmińska w dniach: 2019-09-23, w godzinach: 23 wrz 07:30 - [...]

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA BOLUMIN

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WIEJSKIE mieszkańców sołectwa Bolumin, które odbędzie się w sali w Boluminie w dniu 23 września 2019 r. o godz. 19:00 w sprawie zmiany przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego na 2019 rok. PORZĄDEK: 1. [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami

            Dąbrowa Chełm., 05.09.2019 r.           OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami naziemnymi przeciwpożarowymi w miejscowości Gzin

Dąbrowa Chełm., 05.09.2019 r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej

            Dąbrowa Chełm., 05.09.2019 r.           OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych do 1kV wraz ze złączem kablowo pomiarowym

            Dąbrowa Chełm., 05.09.2019 r.      OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Załączniki do pobrania [...]

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych obszarów białych NGA. Celem konsultacji jest określenie listy białych obszarów NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar kolejnych interwencji w ramach I osi priorytetowej [...]

Zawiadomienie Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy w sprawie likwidacji przejazdu kolejowo - drogowego w Dąbrowie Chełmińskiej dz. nr 5081 i 5083

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z prośbą o udostępnienie do informacji publicznej. [...]

Zawiadomienie Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy w sprawie likwidacji przejazdu kolejowo - drogowego w Dąbrowie Chełmińskiej dz. nr 5077 i 5088/6

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z prośbą o udostępnienie do informacji publicznej. [...]

INFORMACJA O PRZYJĘCIU TZW. "UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ" PRZEZ SEJMIK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W dniu 29.07.2019 r. do tut. Urzędu wpłynęła informacja od Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z prośbą o udostępnienie [...]

OBWIESZCZENIE KOMISJI OKRĘGOWEJ NR 22 W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej nr 22 w Dąbrowie Chełmińskiej Na podstawie § 14 pkt 3 uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r., oraz uchwały nr 2/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 22 w [...]

Mobilny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy zaprasza na Mobilny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich. Wydarzenie odbędzie się w dniu 10 lipca 2019 roku w godz. od 8:30 [...]

OGŁOSZENIE O VII SESJI RADY GMINY

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2019,   poz. 506) zwołuję VII Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) dla pełnoletniej osoby z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zapytanie ofertowe nr GOPS.1.SUO.2019 na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) dla pełnoletniej osoby z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska Dąbrowa Chełmińska, dnia 2 lipca 2019 [...]

Zarządzenie Nr 6.2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej

Zarządzenie Nr 6.2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy – [...]

OBWIESZCZENIE z dnia 30.05.2019

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że [...]

KOMUNIKAT

            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) informuję, że w [...]

OBWIESZCZENIE 13.05.2019

Dąbrowa Chełm., 13.05.2019 r.          OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

            Dąbrowa Chełm., 13.05.2019 r.            OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Na podstawie art. [...]

Decyzja uchylająca w części przedmiotowej i załącznik graficzny

Dąbrowa Chełm., 24.04.2019 r.  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze [...]

Zebranie materiału dowodowego w sprawie budowy sieci wodociągowej - obręg geodezyjny Gzin Górny

Dąbrowa Chełm., 24.04.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) [...]

Decyzja w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia - obręb geodezyjny Gzin Górny

Dąbrowa Chełm., 17.04.2019 r.  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 [...]

Decyzja w sprawie budowy sieci wodociągowej w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełm., 17.04.2019 r.  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze [...]

OGŁOSZENIE O VI SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2019,   poz. 506) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Dąbrowa [...]

Przerwa w dostawach wody w miejscowościach Nowy Dwór, Ostromecko, Reptowo, Strzyżawa w dniu 18.04.2019

Gmina Dąbrowa Chełmińska informuje, że w dniu 18.04.2019 r.  w m. Nowy Dwór prowadzone będą prace związane z usunięciem awarii na sieci wodociągowej. W miejscowościach Nowy Dwór, Ostromecko, [...]

Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości rolnej do dzierżawy

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z prośbą o udostępnienie do informacji publicznej. [...]

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia spadku

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo z Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z prośbą o udostępnienie do informacji publicznej. [...]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy

Do tut. Urzędu wpłyneło pismo Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z prośbą o udostępnienie. [...]

Zebranie materiału dowodowego w sprawie budowy sieci wodociągowej w Boluminku

Dąbrowa Chełm., 09.04.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) [...]

KOMUNIKAT Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

KOMUNIKAT Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) informuję, że w [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) ogłasza sięNiniejszy wykaz wywiesza się na [...]

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2019 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Andrzeja Waśniewskiego [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej w Czarżu

Dąbrowa Chełm., 22.03.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) [...]

Decyzja w sprawie budowy sieci wodociągowej w Czemlewie

Dąbrowa Chełm., 20.03.2019 r.  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., [...]

Ogłoszenie o III przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA ogłasza: 1. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce [...]

Zapytanie ofertowe środków i materiałów higienicznych niezbędnych do pracy opiekun(ki) z 6 osobami niesamodzielnymi

Zapytanie ofertowe środków i materiałów higienicznych niezbędnych do pracy opiekun(ki) z 6 osobami niesamodzielnymi (skierowane wyłącznie do podmiotów ekonomii społecznej - PES) Dąbrowa Chełmińska, dnia 15 marca 2019 r. [...]

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów niezbędnych do pracy opiekun(ki) tj. odzieży ochronnej

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów niezbędnych do pracy opiekun(ki) tj. odzieży ochronnej (skierowane wyłącznie do podmiotów ekonomii społecznej - PES) Dąbrowa Chełmińska, dnia 15 marca 2019 r. [...]

Zapytanie ofertowe na zakup laptopa z oprogramowaniem i torbą

Zapytanie ofertowe na zakup laptopa z oprogramowaniem i torbą (skierowane wyłącznie do podmiotów ekonomii społecznej - PES) Dąbrowa Chełmińska, dnia 15 marca 2019 r. [...]

Decyzja w sprawie budowy sieci wodociągowej w Czarżu

Dąbrowa Chełm., 15.03.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej w Gzinie

Dąbrowa Chełm., 14.03.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) [...]

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dnia 04.03.2019 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz [...]

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W BOLUMINIE

Dąbrowa Chełm., 05.03.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) [...]

ZEBRANIE MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W CZARŻU

Dąbrowa Chełm., 05.03.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze [...]

ZEBRANIE MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W CZEMLEWIE

Dąbrowa Chełm., 05.03.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełm., 01.03.2019 r. OBWIESZCZENIEWójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze [...]

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

Lp. Nazwa i adres stowarzyszenia Opis zadania Kwota wnioskowana Kwota przyznana   1 LUDOWY KLUB [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W SPRAWIE BUDOWY LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4kV OBRĘB GZIN GÓRNY

Dąbrowa Chełm., 2019-02-25 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W SPRAWIE BUDOWY LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4kV W BOLUMINKU

Dąbrowa Chełm., 25.02.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze [...]

Przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z prośbą o udostępnienie do publicznej wiadomości [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA DLA ZASILENIA SIEDLISKA ROLNEGO OBRĘB GZIN GÓRNY

Dąbrowa Chełm., 20.02.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze [...]

OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY W SPRAWIE BUDOWY WODOCIĄGU OBRĘB GZIN GÓRNY

Dąbrowa Chełm., 20.02.2019 r.  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY PODZIEMNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ OBRĘB CZARŻE

Dąbrowa Chełm., 2019-02-19  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze [...]

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO DOT. POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ 220kV

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z prośbą o udostępnienie do publicznej wiadomości obwieszczenia [...]

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZARŻE

W związku z uruchomieniem funduszy unijnych na realizację niektórych zadań, zachodzi konieczność zaktualizowania Planu Odnowy Miejscowości Czarże, który jest dokumentem o charakterze strategicznym, stanowiącym jedną z podstaw [...]

Ogłoszenie o II przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce [...]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku        Na podstawie ustawy [...]

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o [...]

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w Gzinie

Dąbrowa Chełm., 2019-01-22 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie budowy linii kablowej nn/4,4kV w Boluminie

Dąbrowa Chełm., 2019-01-18 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Harmonogram spotkań wyborczych w sołectwach

Terminy zebrań wiejskich Proponowany porządek zebrania:   1. Wybory Sołtysa i Rady Soleckiej [...]

Informacja dot. rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr GOPS.1.S.2018

Dąbrowa Chełmińska, dnia 4 stycznia 2019 r. Informacja dot. rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr GOPS.1.S.2018 dotyczącego realizacji zadania w 2019 r. "Świadczenie usług opiekuńczych dla osób bezdomnych, których ostatnim [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Dąbrowa Chełmińska"

Zapytanie ofertowe zamieszczone było na stronie w dniach 21.12.2018 r. do 02.01.2019 r. Dąbrowa Chełmińska, dnia 21.12.2018 r.          ZAPYTANIE OFERTOWE nr [...]

OGŁOSZENIE O I SESJI RADY GMINY

OGŁOSZENIE O I  SESJI RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA   Sesja odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 roku (piątek), o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy  Dąbrowa [...]

OBWIESZCZENIE Z DNIA 13.11.2018r.

OBWIESZCZENIE Z DNIA 13.11.2018r. Na podstawie § 27 załącznika nr 13 do uchwały Nr XLV.397.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2018 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw w gminie Dąbrowa [...]

Sprzedaż nieruchomości

WÓJT  GMINY  DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA ogłasza: 1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego o wydaniu decyzji zmieniającej

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo Starosty Bydgoskiego z prośbą o udostępnienie do publicznej wiadomości obwieszczenia [...]

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. zebrania materiału dowodowego o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy linii 400 kV

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z prośbą o udostępnienie do publicznej wiadomości obwieszczenia [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie legalizacji wylotu kanalizacji deszczowej na terenie MERALLIANCE POLAND Sp. z o. o.

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu z prośbą o udostępnienie do publicznej wiadomości obwieszczenia. [...]

Ogłoszenie - Uzupełnienie składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ogłoszenie Nr 1Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiegoz dnia 9 października 2018 r.w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego   Na podstawie [...]

Obwieszczenie RDOŚ ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z prośbą o udostępnienie do publicznej wiadomości obwieszczenia [...]

Konsultacje programu współpracy gminy z organizacjami

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska www.dabrowachelminska.lo.pl oraz [...]

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego ws. zmiany decyzji

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo Starosty Bydgoskiego z prośbą o udostępnienie do publicznej wiadomości obwieszczenia [...]

rozbudowa drogi powiatowej

OBWIESZCZENIESTAROSTY BYDGOSKIEGOz dnia 27 września 2018r.Działając na podstawie art. 49 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1496 z późn. zm. ) oraz art. 11f ust. 7, 8 ustawy z [...]

Wykaz nieruchomości na sprzedaż

KOMUNIKAT Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w [...]

decyzja środowiskowa: sieć wod-kan

w dniu 26.06 do tut Urzędu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z prośbą o podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia [...]

Czasowe przerwanie prac sejsmicznych

INFORMACJA(dotyczy czasowego przerwania prac)Spółka Geofizyka Toruń S.A. Grupa sejsmiczna PL-154 z siedzibą w Chełmnie ul. Biskupia 16 informuje, iż w związku z wzmożonymi pracami rolnymi (orki, siewy, prace agrotechniczne), zmuszona była [...]

kwoty przychodów/renta socjalna

informacja z KRUSu: Od dnia 1 września 2018 r. obowiązują nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego [...]

Nieruchomość do użyczenia

W dniu 3 września do tut. Urzędu wpłynęło pismo WN.6851.2018:W związku z wydanym przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego Zarządzeniem Nr 411/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres 5 lat [...]

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU BUDOWY KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI STRZYŻAWA

Gmina Dąbrowa Chełmińska, jako inwestor, informuje o rozpoczęciu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa. Prace będą się odbywały od 23-08-2018 roku do 30-06-2019 rokuOsobami do [...]

Zmiana godzin pracy Urzędu w dniach 7-9.08.2018 r.

KomunikatWójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaZe względu na intensywne upały czas pracy Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska ulega okresowej zmianie, to jest:-    w dniu 7 sierpnia 2018 r. (wtorek) Urząd będzie czynny w godzinach 8:00 [...]

Zmiana godzin pracy Urzędu w dniach 1-2.08.2018 r.

KomunikatWójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaWójt Gminy Dąbrowa Chełmińska informuje, iż w dniach od 1.08-2.08.2018 r. (środa i czwartek) Urząd czynny będzie w godzinach 7.00-14.00. Zmiana czasu pracy spowodowana jest wysokimi temperaturami [...]

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach       Zjawisko: UPAŁ Stopień zagrożenia: 2 Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, [...]

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości w m. Gzin

Do tut. Urzędu dnia 6.08.2018 r. wpłynęło pismo z prośbą o upublicznienie informacji - ogłoszenia o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości w miejscowości Gzin. [...]

KOMUNIKAT Wójta Gminy

KOMUNIKAT Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska          Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) [...]

WYKAZ

Wykaz szkół prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2018, wraz z wysokościami kwot tego [...]

ZEBRANIE WIEJSKIE

ZEBRANIE WIEJSKIE       sołectwa  Dąbrowa Chełmińska   które odbędzie się w Sali OSP w Dąbrowie Chełmińskiej             w dniu 7 sierpnia 2018 [...]

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.A.2018

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.A.2018 WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA  z  dnia 29 czerwca 2018 r.   zmieniające zarządzenie zasad realizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Gminy [...]

Grant: ERAZMUS+

Zespół Szkół w Czarżu otrzymał GRANT AGENCJI NARODOWEJ na realizację projektu ERASMUS PLUS.Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach [...]

Budowa linii 400 kV - przedłużenie terminu

W dniu 30 maja do tut. Urzędu wpłynęło pismo (znak: DOOS-dśI.4202.7.2017.ADK.22) z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z prośbą o rozpropagowanie poniższej informacji:ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 36 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Linia 400 kV: Przekazanie skarg do WSA

do tut urzędu wpłynęło pismo z prośbą o rozpropagowanie obwieszczenia:OBWIESZCZENIENa podstawie art. 54 § 4 w zw. z art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. [...]

OBWIESZCZENIE Z DNIA 2.05.2018r.

Dąbrowa Chełmińska, dnia 2.05.2018 r.    OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

obwieszczenia o wydanej decyzji - realizacja inwestycji drogowej

Do tut. Urzędu wpłynęła prośba o upublicznienie informacji - OBWIESZCZEŃ o wydaniu decyzji decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 050525 C - ul. Nowej w miejscowości Czarże w [...]

Ocena jakości wody

Dnia 4.04.2018 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo, z którego wynika, że Mieszkańcy gminy Dąbrowa Chełmińska są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie [...]

Linia 400 kV: Decyzja MIiR

Dnia 3 kwietnia do tut. Urzędy wpłynęło pismo ministra rozwoju i inwestycji (znak DLI.3.6620.14.2017.ML10)OBWIESZCZENIENa podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w [...]

Obowiązki w zakresie utrzymania infrastruktury

Do tut. Urzędy wpłynęło pismo GDDKiA z prośbą o rozpowszechnienie informacji:W związku z występującymi w ubiegłym roku intensywnymi opadami deszczu oraz zbliżającym się okresem wiosennym i związanymi z tym roztopami, Generalna Dyrekcja [...]

Rozstrzygnięcie konkursu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA  KULTURY FIZYCZNEJ w 2018 rokukorekta kosztorysu-kliknij, aby pobrać [...]

Zastępstwo: inkasent

Informujemy, że od dnia 15 lutego 2018 r. odczytu wodomierzy i wystawiania faktur za wodę i ścieki dokonywał będzie Patryk Żółtek.Nowy inkasent będzie pełnić swoje obowiązki w zastępstwie za Pana Wojciecha Chachowskiego [...]

Licytacja nieruchomości

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo z prośbą o upublicznienie informacji - obwieszczenia o pierwszej licytacji nieruchomości w miejscowości Słończ.  [...]

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE WIEJSKIE mieszkańców sołectwa Borki

    ZAPROSZENIE         NA ZEBRANIE WIEJSKIE   mieszkańców sołectwa Borki   które odbędzie się w świetlicy w Borkach    [...]

nabór kandydatów do komisji konkursowej

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm.) oraz rozdz. XII załącznika do uchwały [...]

Konkurs: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku Na podstawie ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku [...]

Linia 400 kV - pozwolenie na budowę

Dnia 9 listopada br. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z dnia 6 listopada dotyczące wydania decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę (na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska decyzja dotyczy działki o nr. ewid. 5129 w obrębie 0012 Otowice)&n [...]

Uwaga :wilki

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska prosi mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności na terenach leśnych, zabezpieczenie zwierząt domowych oraz hodowlanych. Zaobserwowano bowiem na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska wilki. [...]

Linia 400 kV - lista nieruchomości

dnia 26 września wpłynęło do tut. Urzędu pismo z dnia 22.09 (znak: WIR.II.747.16.2017.AKD(D))  z prośbą o zamieszczenie poniższej informacji:OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca [...]

Linia 400 kV - wyłączeniu załącznika nr 2

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGOz dnia 11 września 2017  r. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., [...]

Niższy wiek emerytalny - informacja KRUSu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wiek emerytalny – podwyższany stopniowo od 1 stycznia 2013 r. – w III kwartale 2017 r. będzie jeszcze wynosił co najmniej 61 lat i 3 miesiące [...]

Budowa linii 400 KV - Postępowanie administracyjne

W dniu 23 czerwca br. do tut. Urzędu Gminy wpłynęła prośba Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o upublicznienie obwieszczenia (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych [...]

Postępowanie administracyjne: Wod - kan Nowy Dwór

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej, [...]

Ocena jakości wody pitnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy przedstawił ocenę obszarową jakości wody dla gminv Dąbrowa Chełmińska, z której wynika, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska spełnia [...]

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 3 wraz z prognozą oddziaływania na [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji-linia 400 kV

Dnia 1.07.2016 r. na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy wpłynęła informacja: Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak ŚG-V.7430.38.2016 zatwierdzającej " Projekt robót geologicznych określający warunki geologiczno-inżynierskie na [...]

zawiadomienie o zakończeniu postepowania dot budowy linii 400 kV

W dniu 28.06.2016 r. na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy wpłynęła prośba o wywieszenie na tabl. ogł. i opublikowanie na BIP urzędu poprawionego zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie zatw. opracowania pt. [...]

Rodzina 500+

Uprzejmie informujemy, że wnioski w ramach "rodzina programu 500 +" można składaćosobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, w dni robocze w [...]

ZAKAZ POSŁUGIWANIA SIĘ DOWODEM OSOBISTYM ZGŁOSZONYM JAKO UTRACONY

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych, poza tym, informacja o utracie i unieważnieniu [...]

Decyzja Starosty Bydgoskiego zatwierdzająca projekt budowy.

Decyzja Starosty Bydgoskiego zatwierdzająca projekt budowy na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1544 C (ulicy Strażackiej) w miejscowości Dąbrowa Chełmińska [...]

Aktualizacja danych w rejestrach gruntów - wysokość podatku

KOMUNIKAT Niniejszym informuję, że Starosta Bydgoski zakończył modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska. W wyniku w/w modernizacji w wielu przypadkach zmieniły się dane w rejestrach gruntów, [...]

OBWIESZCZENIE Marszałka o przystąpieniu do sporządzenia PZP województwa

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO - POMORSKIEGONa podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia o podjęciu przez Sejmik [...]

Wymiana dowodów osobistych

Przypominamy o konieczności wymiany dowodów osobistych Tzw. "nowe" dowody osobiste ("plastikowe") wydawane są na okres 10 lat, zaś osobie która  otrzymała dowód osobisty nie uzyskawszy pełnoletności na okres 5 lat. UTRACONE DOKUMENTY [...]

Postępowanie w przypadku znalezienia rannej, dzikiej zwierzyny

W przypadku zdarzeń związanych ze znalezieniem rannej, dzikiej zwierzyny jest możliwość uzyskania porady i pomocy w uruchomionym przez ANIMAL PATROL Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w miejscowości Olimpin. Ośrodek działa całodobowo.Można [...]

Informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na stronie internetowej znajdują się informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.Strona ta skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać  z usług żłobków i klubów dziecięcych, do gmin, [...]

Wnioski z dotychczasowych kontroli podatkowych

Na podstawie dotychczasowych kontroli podatkowych stwierdzono, że najczęstszym błędem w deklaracjach podatkowych było zaniżenie powierzchni użytkowych budynków  lokali, polegające na niewliczaniu powierzchni piwnic oraz [...]

Zakaz spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków

SZANOWNI MIESZKAŃCY! W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym na terenie Gminy obowiązuje zakaz spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków. Pamiętajmy, że podczas spalania odpadów wytwarzają się silne trujące [...]

Prośba o aktualizacje deklaracji podatkowych

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej podaje do wiadomości mieszkańców (podatników podatku od nieruchomości), że od miesiąca lipca br. zostaną podjęte czynności  zmierzające do weryfikacji złożonych informacji w sprawie [...]

metryczka