Strona główna  >  Uchwały  >  2003

Uchwała nr VI/45/03
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 28 maja 2003


W sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmu-jących tereny dz. nr 160/2, dz. dz. nr 225, 226, 392, część dz. nr 227 i dz. nr 311/2 we wsi Czarże oraz nr 30/1 we wsi Czemlewo.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112)


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
1) obejmujący działkę nr 160/2 we wsi Czarże, w granicach oznaczonych na rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały;
2) obejmujący działki nr 225, 226, 392 i część działki nr 227 we wsi Czarże, w grani-cach oznaczonych na rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny nr 2 do
niniejszej uchwały;
3) obejmujący działkę nr 311/2 we wsi Czarże, w granicach oznaczonych na rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny nr 3 do niniejszej uchwały;
4) obejmujący działkę nr 30/1 we wsi Czemlewo, w granicach oznaczonych na
rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planach – należy przez to rozumieć jeden z planów, o których mowa w § 1 niniej-szej uchwały;
2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska stanowiącą ustalenia planów;
3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu wykonany na mapie
w skali 1:1000 stanowiący jeden z załączników do niniejszej uchwały, na którym przedstawiono ustalenia planu w formie graficznej;
4) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wyni-kające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
5) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu podstawo-wym i zasadach zagospodarowania, który został wyznaczony na rysunku planu li-niami rozgraniczającymi, posiada swój symbol liczbowo-literowy oraz odpowiedni tekst planu;
6) funkcji podstawowej – należy przez to rozumieć takie funkcje, które powinny przeważać na obszarze objętym planem;
7) funkcji uzupełniającej (dopuszczalnej) – należy przez to rozumieć funkcje inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają funkcje podstawowe i nie są z nimi sprzeczne.

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planów jest:
1)  umożliwienie działalności różnym podmiotom gospodarczym mającym na celu podjęcie inwestycji, przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów;
2)  ochrona interesów publicznych w zakresie ochrony środowiska, komunikacji dro-gowej i elementów uzbrojenia terenu.

§ 4. Przedmiotem ustaleń planów są:
1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone literami MN;
2)  tereny zabudowy zagrodowej oznaczone literami MR;
3)  tereny upraw rolnych oznaczone literami RP;
4)  tereny lasów oznaczone literami LS;
5)  tereny komunikacji oznaczone literami K i KD;
6)  tereny przeznaczone do realizacji zadań publicznych oznaczone symbolem …*.

§ 5. 1. Integralną częścią uchwały są rysunki planu w skali 1:1000 stanowiące załączniki
nr 1 – 4.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planów są obowiązującymi ustalenia-mi:
1)  granice uchwalenia planów;
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania (ściśle określone
i orientacyjne);
3)  linie wewnętrznego podziału terenów określające zasady podziału na poszczególne działki budowlane (ściśle określone i orientacyjne);
4)  nieprzekraczalne linie zabudowy;
5)  odległości określone w mb.

§ 6. 1. Uchwała ustanawia obowiązujące na obszarach objętych planami przepisy gminne,
dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów – nakazy, zakazy i warunki.
2. Oprócz przepisów niniejszej uchwały mają tu zastosowanie przepisy ustaw szczegól-nych wraz z aktami wykonawczymi, aktualne na dzień realizacji planu.

§ 7. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych należy określać według zasad ustalonych w pktach 1 – 12 niniejszego § wraz z ustaleniami dotyczącymi poszczególnych terenów, wymienionymi w Rozdziale 2:
1)  zakazuje się wprowadzenia funkcji niezgodnych z ustalonym przeznaczeniem te-renów;
2)  w przypadku, gdy dla terenu określono funkcję podstawową i uzupełniające, ustala się, że funkcje uzupełniające nie mogą zająć więcej niż 30 % powierzchni całego terenu i ogólnej kubatury obiektów;
3)  przebieg linii rozgraniczających określonych linią przerywaną może ulec zmianie na etapie opracowania dokumentacji geodezyjnej, pod warunkiem, że zmiana
powierzchni poszczególnych działek czy terenów nie przekroczy  10 %;
4)  zasilanie w energię elektryczną zgodnie z ustaleniami szczegółowymi określony-mi w Rozdziale 2;
5)  oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwo-ścią przystosowania do potrzeb obrony cywilnej;
6)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego;
7)  odprowadzenie ścieków docelowo do gminnej kanalizacji sanitarnej, przejściowo według ustaleń szczegółowych zawartych w Rozdziale 2 niniejszej uchwały – przy ilości ścieków przekraczającej 5 m3/d należy na etapie ustalania warunków zabudowy uzyskać pozytywną opinię właściwego terenowo Państwowego In-spektora Sanitarnego;
8)  sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić w terenach przeznaczonych do
realizacji zadań publicznych, w tym głównie w liniach rozgraniczających dróg
i ulic, wszelkie kolizje z sieciami istniejącymi wynikające z ustaleń planu, wyma-gają przebudowy na koszt inwestora;
9)  na każdej działce należy wyznaczyć miejsce na lokalizację pojemnika do czaso-wego gromadzenia odpadów stałych;
10)  na każdej działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na-leży zapewnić nie mniej niż 2 miejsca parkingowe; w przypadku wprowadzenia na działkę dodatkowej funkcji usługowej, ilość miejsc parkingowych winna być
odpowiednio zwiększona w zależności od potrzeb;
11)  budynki należy lokalizować z zachowaniem minimalnych odległości od dróg i granic działek określonych na rysunkach planów jako nieprzekraczalne linie za-budowy; jeżeli na rysunku planu, bądź w tekście, nie określono linii zabudowy wzdłuż granic działek sąsiednich, odległości te należy ustalić wg aktualnych prze-pisów o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki;
12)  w wypadku natrafienia na obiekt zabytkowy w trakcie prowadzenia prac ziem-nych, prace te należy wstrzymać i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

§ 8. Dla poszczególnych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, o któ-rych mowa w § 1 niniejszej uchwały, ustanawia się ustalenia szczegółowe zawarte
w §§ 9 – 12 niniejszego Rozdziału, które należy stosować łącznie z przepisami ogól-nymi zawartymi w Rozdziale 1 uchwały.

§ 9.1. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 160/2 we wsi Czarże – załącznik graficzny nr 1 (oznaczenie zmiany w miejsco-wym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gm. Dąbrowa Chełmińska symbolem C 54 MN wg załącznika nr 6) ustala się:
1)  funkcję podstawową terenu – zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
2)  funkcję uzupełniającą – regulację przyległej drogi.
2. W granicach opracowania i uchwalania planu wydziela się liniami rozgraniczającymi
tereny o różnych funkcjach i sposobach zagospodarowania, oznaczone symbolami lite-rowymi nawiązującymi do funkcji wymienionych w § 4 uchwały:
1) 1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego ustala się:
a)  możliwość realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego do dwóch kon-dygnacji naziemnych (w tym poddasze użytkowe), dach wysoki dwu lub wielo-spadowy o nachyleniu 450 z tolerancją do ± 100 oraz budynku gospodarczego o pow. zabudowy do 30 m2 i architekturze nawiązującej do budynku mieszkalne-go,
b)  usytuowanie obiektów budowlanych z zachowaniem nieprzekraczalnej linii
zabudowy oznaczonej na rysunku planu, tj. min. 20,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 05561 Kokocko – Dąbrowa Chełmińska,
c)  powierzchnia zabudowana działki nie może przekroczyć 30 % powierzchni całkowitej, natomiast min. 50 % należy przeznaczyć pod zieleń ozdobną i uprawy ogrodowe,
d)  obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej KP,
e)  zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu gminnego 90 mm na warun-kach gestora sieci,
f)  odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników okresowo opróżnianych – wywóz w miejsce wskazane przez władze gminne lub oczyszczanie w biolo-gicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, docelowo włączenie w gminny układ kanalizacyjny po jego realizacji,
g)  zasilanie w energię elektryczną projektowanym przyłączem z istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia wyprowadzonej ze stacji transformatorowej „Czarże 3”;
2)  K* – teren komunikacji publicznej – pas terenu szerokości ca 4,0 m stanowiący
rezerwę na poszerzenie przyległej drogi powiatowej KP 05561 do normatywnej szerokości 20,0 m w liniach rozgraniczających.

§ 10.1. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 225, 226, 392 i cz. dz. nr 227 we wsi Czarże – załącznik graficzny nr 2 (ozna-czenie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gm. Dąbrowa Chełmińska symbolem C 53 MN/MR/LS wg załącznika nr 5) ustala się:
1)  funkcję podstawową terenu – zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
2)  funkcje uzupełniające – zabudowę zagrodową, tereny upraw rolnych, lasy i komu-nikację publiczną;
3)  ze względu na położenie w obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły dla terenu objętego niniejszym planem obowiązują zakazy i nakazy, wynikające
z Rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 143/99 z dnia 22.07.1999 r. w sprawie powołania Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły, zmieniające Rozporządzenie nr 50/99 z dnia 31.03.1999 r.;
4)  część terenu objętego niniejszym planem znajduje się w strefie zagrożenia powo-dziowego (rzędna 31,89 m npm. wyznacza prawdopodobne pojawienie się „wody 1000-letniej”).
2. W granicach opracowania i uchwalania planu wydziela się liniami rozgraniczającymi
tereny o różnych funkcjach i sposobach zagospodarowania, oznaczone symbolami lite-rowymi nawiązującymi do funkcji wymienionych w § 4 uchwały:
1) 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których ustala się:
a)  możliwość podziału na działki budowlane zgodnie z zasadami pokazanymi na rysunku planu,
b)  na każdej z działek możliwość budowy jednego budynku mieszkalnego jedno-rodzinnego o wysokości do dwóch kondygnacji naziemnych (w tym poddasze użytkowe), dachy wysokie dwu lub wielospadowe o nachyleniu 450 z tolerancją do ± 100 oraz budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 30 m2 i ar-chitekturze nawiązującej do budynku mieszkalnego,
c)  usytuowanie obiektów budowlanych z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu, tj. min. 10,0 m od granicy lasu, 5,0 m od linii rozgraniczających dróg dojazdowych, 4,0 m od pozostałych granic
z działkami sąsiednimi oraz z uwzględnieniem stref uciążliwości min. 2,0 m od osi przebiegających przez teren linii energetycznych niskiego napięcia i 1,0 m od istniejącej sieci wodociągowej,
d)  powierzchnia zabudowana działek nie może przekroczyć 30 % powierzchni całkowitej, natomiast min. 50 % należy przeznaczyć pod zieleń ozdobną i uprawy ogrodowe,
e)  dopuszcza się możliwość tworzenia działek będących wielokrotnością wyzna-czonych na rysunku planu dla realizacji wyłącznie 1 budynku mieszkalnego i uzyskania większej powierzchni biologicznie czynnej służącej rekreacji,
f)  zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu na warunkach gestora sieci, sieć w układzie rozgałęźnym należy uzbroić w zasuwy i hydranty przeciwpożarowe, przyłącza wodomierzowe wprowadzić na działki zabudowy mieszkaniowej i zakończyć wodomierzami,
g)  w przypadku awarii należy zapewnić dostęp do przyłącza wodociągowego
Ø90 mm przebiegającego przez teren oznaczony symbolem 3 MN, dla zwięk-szenia powierzchni działki dopuszczonej do zabudowy wskazane przełożenie tego odcinka sieci wodociągowej w strefę uciążliwości linii energetycznej,
h)  odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników okresowo opróżnianych – wywóz w miejsce wskazane przez władze gminne lub w biologicznej przydo-mowej oczyszczalni ścieków, docelowo włączenie w gminny układ kanaliza-cyjny po jego zrealizowaniu,
i)  zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii napowietrznej niskiego napię-cia, wyprowadzonej ze stacji transformatorowej Czarże 6, po jej przebudowie na linię o większym przekroju i przedłużeniu w kierunku projektowanych działek;

2) 5 LS, 6 LS, 7 LS, 8 LS – tereny lasów, dla których ustala się:
a)  zakaz wszelkiej zabudowy,
b)  adaptację istniejącego drzewostanu z dopuszczeniem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych;
3) 9 MR – teren zabudowy zagrodowej, dla którego ustala się:
a)  możliwość adaptacji istniejących zabudowań mieszkalnych i gospodarczych oraz ich rozbudowy bądź wymiany,
b)  rozbudowa i lokalizacja nowych budynków dopuszczalna wyłącznie w kierun-ku południowo-zachodnim z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu,
c)  zakaz rozwoju funkcji hodowli inwentarza,
d)  zalecane stopniowe przekształcanie w kierunku funkcji agroturystycznej,
e)  zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków i zasilanie w energię elektryczną jak w pkt 2 lit. f, h, i;
4) 10 RP – teren upraw rolnych bez prawa zabudowy;
5) 11 KD* – teren komunikacji publicznej – droga dojazdowa, dla której ustala się:
a)  szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,
b)  zakończenie placem manewrowym do zawracania zgodnie z rysunkiem planu;
6)  12 K*, 14 K*, 16 K* – tereny komunikacji publicznej – pasy terenu przeznaczone na uregulowanie linii rozgraniczających dróg dojazdowych o symbolach 13 KD*
i 15 KD* i dostosowanie ich do normatywnych wielkości, zgodnie z rysunkiem planu;
7)  13 KD* – teren komunikacji publicznej – istniejąca droga dojazdowa, dla której ustala się:
a)  uregulowanie i zagospodarowanie łącznie z terenami 12 K* i 14 K* dla uzyska-nia docelowej szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m,
b)  w rejonie włączenia do drogi lokalnej konieczność zapewnienia tzw. trójkątów widoczności;
8) 15 KD* – teren komunikacji – istniejąca droga dojazdowa, która wymaga uregu-lowania i zagospodarowania łącznie z terenem 16 K*.

§ 11.1. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 311/2 we wsi Czarże – załącznik graficzny nr 3 (oznaczenie zmiany w miejsco-wym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gm. Dąbrowa Chełmińska symbolem C 55 MN wg załącznika nr 6) ustala się:
1)  funkcję podstawową terenu – zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
2)  funkcję uzupełniającą – usługi handlu oraz regulację przyległej drogi powiatowej;
3)  teren objęty niniejszym planem znajduje się w strefie zagrożenia powodziowego (rzędna 31,89 m npm. wyznacza prawdopodobne pojawienie się „wody 1000-letniej”);
4)  teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiego „B” – na obszarze której obowiązuje rygor w zakresie utrzymania zasadniczych elementów istniejącej sub-stancji o wartościach kulturowych oraz charakteru i skali nowej zabudowy;
5)  wszelkie przebudowy obiektów zabytkowych, lokalizacje nowych oraz korekty układu przestrzennego wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy.
2. W granicach opracowania i uchwalania planu wydziela się liniami rozgraniczającymi
tereny o różnych funkcjach i sposobach zagospodarowania, oznaczone symbolami lite-rowymi nawiązującymi do funkcji wymienionych w § 4 uchwały:
1) 1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego ustala się:
a)  możliwość adaptacji istniejącego obiektu handlowego,
b)  ewentualna zmiana formy architektonicznej budynku poprzez wprowadzenie dachu wysokiego i poddasza użytkowego, wymaga przeprowadzenia odpo-wiedniej ekspertyzy budowlanej,
c)  dopuszcza się rozbudowę istniejącego obiektu w granicach wyznaczonych nie-przekraczalnymi liniami zabudowy oznaczonymi na rysunku planu,
d)  zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu na warunkach gestora sieci,
e)  odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników okresowo opróżnianych – wywóz w miejsce wskazane przez władze gminne, docelowo włączenie
w gminny układ kanalizacyjny po jego realizacji,
f)  zasilanie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza, po dostosowaniu go do zwiększonego obciążenia,
g)  wjazd na działkę zblokować z wewnętrzną drogą dojazdową przyległą do tere-nu od strony zachodniej;
2)  2 K* – teren komunikacji publicznej – pas terenu szerokości ca 3,0 m stanowiący rezerwę na poszerzenie przyległej drogi powiatowej KP 05561 Kokocko – Dąbro-wa Chełmińska do normatywnej szerokości 20,0 m w liniach rozgraniczających.

§ 12.1. Dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 30/1 we wsi Czemlewo – załącznik graficzny nr 4 (oznaczenie zmiany w miej-scowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gm. Dąbrowa Chełmińska symbolem D 25 MN wg załącznika nr 7) ustala się:
1) funkcję podstawową terenu – zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
2) funkcję uzupełniającą – regulację przyległej drogi dojazdowej.
2. W granicach opracowania i uchwalania planu wydziela się liniami rozgraniczającymi
tereny o różnych funkcjach i sposobach zagospodarowania, oznaczone symbolami lite-rowymi nawiązującymi do funkcji wymienionych w § 4 uchwały:
1) 1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego ustala się:
a) możliwość realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego do dwóch kon-dygnacji naziemnych (w tym poddasze użytkowe), dach wysoki dwu lub wielo-spadowy o nachyleniu 450 z tolerancją do ± 100 oraz budynku gospodarczego o pow. zabudowy do 30 m2 i architekturze nawiązującej do budynku mieszkalne-go,
b) usytuowanie obiektów budowlanych z zachowaniem nieprzekraczalnej linii
zabudowy oznaczonej na rysunku planu, tj. nie mniej niż 7,0 m od istniejącej
linii rozgraniczającej drogi dojazdowej przyległej do terenu od strony połu-dniowo-wschodniej i 6,0 m od granicy północno-wschodniej,
c) powierzchnia zabudowana działki nie może przekroczyć 30 % powierzchni całkowitej, natomiast nie mniej niż 50 % należy przeznaczyć pod zieleń ozdobną i uprawy ogrodowe,
d) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu na warunkach gestora sieci, do odcinka wodociągu przebiegającego przez teren działki należy zapewnić dostęp w przypadku awarii,
e) odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników okresowo opróżnianych – wywóz w miejsce wskazane przez władze gminne, docelowo włączenie
w gminny układ kanalizacji po jego zrealizowaniu,
f) zasilanie w energię elektryczną przyłączem z istniejącej linii napowietrznej
niskiego napięcia, wyprowadzonej ze stacji transformatorowej „Czemlewo nr 1334”.
2)  2 K* – teren komunikacji publicznej – pas terenu szerokości ca 3,0 m stanowiący
rezerwę na poszerzenie przyległej drogi dojazdowej do szerokości 12,0 m.

§ 13. Dla terenów objętych planami, o których mowa w §§ 9 – 12 ustala się stawkę procen-tową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15 %.


Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 14. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą uchyla się ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska uchwałą Nr XXIV/138 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 25.03.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1993 r. Nr 8, poz. 11, z 1994 r. Nr 4, poz. 50, Nr 7, poz. 76, Nr 17, poz. 227, z 1996 r. Nr 60, poz. 233, z 1997 r. Nr 2, poz. 6, z 1998 r. Nr 40, poz. 163, Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 1999 r. Nr 8, poz. 37, Nr 42, poz. 351, Nr 83, poz. 969, z 2000 r. Nr 20, poz. 142, Nr 72, poz. 575, z 2001 r. Nr 18, poz. 269, Nr 25, poz. 410 oraz
z 2002 r. Nr 33, poz. 618, Nr 49, poz. 940 i Nr 86, poz. 1792.

§ 15. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą wprowadza się porządkowe zmiany
porządkowe w tekstach i rysunkach planów wymienionych w § 13 obowiązujące do czasu obowiązywania przedmiotowych planów, polegające na:
1)  zmianie rysunku planu gminy, o którym mowa w § 14 zgodnie z załącznikami nr 5 – 7 do niniejszej uchwały,


2)  dopisaniu do tekstu planu, o którym mowa w § 14 pkt 1 symboli:
C 53 MN/MR/LS, C 54 MN, C 55 MN, D 25 MN i wprowadzeniu zapisu:
„teren objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr VI/45/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 maja 2003r.”.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-dowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 79, poz. 1168 z dnia 2003-08-26

Opublikował: Dorota Kraska (23 lipca 2003, 11:29:13)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (13 lutego 2012, 14:47:46)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1942

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij