PODSTAWOWE ZADANIA I UPRAWNIENIA WÓJTA GMINY

    Wójt Gminy sprawuje zwierzchni nadzór nad wszystkimi referatami oraz samodzielnymi stanowiskami pracy Urzędu Gminy oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy.

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2)przygotowywanie projektów uchwał Rady, określania sposobu ich wykonywania, wykonywanie uchwał Rady ( w tym wykonywanie budżetu Gminy),
3) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
4)podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 5) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 6) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkich  pracowników,
 7) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy  nie stanowi inaczej,
 8) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 9) upoważnianie Sekretarza i Skarbnika lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 10) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym ( i innych oświadczeń wynikających z przepisów prawa) od Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych oraz kopii oświadczeń radnych od przewodniczącego rady gminy i udostępnianie wszystkich oświadczeń w trybie właściwym dla udostępniania informacji publicznej,
11) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
12) okresowe zwoływanie narad pracowniczych również z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych,
13) wykonywanie innych zadania zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady,
14) gospodarowanie mieniem komunalnym, w tym:
a) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem,
b) udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadających osobowości prawnej,
15)opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i          odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
16) przygotowywanie projektu budżetu gminy,
17) powierzanie określonych spraw Sekretarzowi Gminy.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (27 czerwca 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (27 czerwca 2003, 10:57:55)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska (20 listopada 2003, 09:28:58)
Zmieniono: 2003-11-20

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 31972