Urząd gminy

URZĄD GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

KLAUZULA ZGODY
na obsługę korespondencji się przy użyciu elektronicznych środków komunikacji


Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby:
  URZĄD GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
  ul. Bydgoska 21
  86-070 Dąbrowa Chełmińska
  ,
  e-mailowo: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl,
  telefonicznie: 52 36 46 055
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@dabrowachelminska.lo.pl
 3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji z  administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Twojej zgody.
 4. Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
 8. W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy i informować o niej drogą elektroniczną.
 9. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informujemy, że
NIE WYRAŻAMY ZGODY
NA PRZESYŁANIE INFORMACJI
HANDLOWYCH I MARKETINGOWYCH

tel.: (52) 36-46-055, 38-16-005, 38-16-056
fax: (52) 38-16-290
e-mail: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Nr REGON: 000534262
Nr NIP: 554-18-62-810
Nr rachunku bankowego: 43 8142 1017 0000 0475 2000 0002

GODZINY PRACY URZĘDU:

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491) nie rozpatrujemy wniosków złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani rozpatrzeniem wniosku -  żądania, wyjaśnienia, odwołania lub zażalenia, prosimy o jego doręczenie w następujący sposobów:
1)  w formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem,

2) w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznych, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, na adres do doręczeń elektronicznych: /2h4v41qktu/SkrytkaESP 


 
Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wszystkie podania wniesione po 5 października 2021 r. na adres poczty elektronicznej pozostawiamy bez rozpoznania.

Zachęcamy do korzystania z możliwości realizowania usług przy pomocy
środków komunikacji elektronicznej

PARTER:

I PIĘTRO:


WYKAZ STANOWISK, NUMERÓW TELEFONÓW I ADRESÓW E-MAIL:

Wójt Gminy - Radosław Ciechacki
tel.: 52 38-16-056 (sekretariat)
e-mail: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Zastępca Wójta Gminy - Mariusz Buliński
tel.:
52 38-16-056
e-mail:
sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl

Sekretarz Gminy - Dorota Kraska-Wadych
tel.: 52 38-16-047
e-mail: sekretarz@dabrowachelminska.lo.pl

Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansów
- Żaneta Piotrowska
tel.: 52 38-16-048
e-mail: skarbnik@dabrowachelminska.lo.pl

Zastępca Kierownika Referatu Finansów - Katarzyna Lewandowska
e-mail: finanse@dabrowachelminska.lo.pl

Zastępca Kierownika USC -
Joanna Łukasik
tel.: 52 38-16-058
e-mail: usc@dabrowachelminska.lo.pl

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Oświaty - Barbara Piórkowska
tel.
:
52 38-16-056
e-mail:
kierownikRO@dabrowachelminska.lo.pl

Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego i Oświaty - Sławomir Zieliński
e-mail: informatyk@dabrowachelminska.lo.pl


Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
- Mariusz Buliński
tel.: 52 38-16-056 w.65
e-mail: kierownikRGP@dabrowachelminska.lo.pl

Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej - Krystian Blamowski
e-mail: drogi@dabrowachelminska.lo.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kierownik - Barbara Kapanowska
tel.:
52 55-92-169
e-mail: gops@dabrowachelminska.lo.pl

Centrum Usług Wspólnych - kierownik - Małgorzata Sadurska
tel.: 52 38-16-013
e-mail: cuw@dabrowachelminska.lo.pl

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - dyrektor - Ewelina Lewandowska
tel.: 539 021 464
e-mail: gokis@dabrowachelminska.lo.pl

Gminna Biblioteka Publiczna - dyrektor - Anna Wilska
tel.: 52 38-16-046
e-mail: biblioteka@bibliotekadabrowa.pl

Gminna Przychodnia w Dąbrowie Chełmińskiej - dyrektor - Marcin Smykowski
tel.: 52 38-16-034 (rejestracja)

SPIS ADRESÓW E-MAIL :

REFERAT FINANSÓW

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ


REFERAT ORGANIZACYJNY I OŚWIATY

USC

POZOSTAŁE


W przypadku załączników do korespondencji elektronicznej (e-mail) należy stosować następujące formaty danych:

 1. Do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne: .txt, .rtf, .pdf, .doc.
 2. Do danych zawierających informację graficzną: .jpg (.jpeg), .tif (.tiff), .svg, .png.
 3. Archiwa (pliki skompresowane): .zip.
Inna załączniki mogą zostać odrzucone.

NIE WYRAŻAMY ZGODY
NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWEJ I MARKETINGOWEJ

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (30 czerwca 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (20 listopada 2003, 09:44:17)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (17 sierpnia 2023, 13:48:17)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 67442