Zarządzenie nr 0050.56.2015Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 28 lipca 2015w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Zarządzenie nr 0050.56.2015
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 28 lipca 2015


w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w zw. z art. 4 ust.1  pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), zarządza się, co następuje:  
§ 1.
Ustalam, że w Gminie Dąbrowa Chełmińska będzie 1 Zastępca Wójta.
  
§ 2.
  1. Powołuje Pana Mariusza Bulińskiego na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dniem 01 sierpnia 2015 r. w wymiarze 1/5 etatu.
  2. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska, z dniem określonym w pkt 1 niniejszego zarządzenia.
  3. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.
  4. Wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem zastępcy.  
§ 3.
  1. Do zakresu działania zastępcy wójta należy przejęcie wykonywania zadań wójta w przypadku jego nieobecności.
  2. W zakresie działania zastępcy wójta leży również, zgodnie z art. 28g ustawy o samorządzie gminnym, sprawowanie funkcji wójta w razie niemożności pełnienia przez niego obowiązków.  
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.            


Uzasadnienie: Zgodnie z przepisami art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje swego zastępcę. Nie ma wymogu przeprowadzania konkursu na w/w stanowisko, dlatego wójt samodzielnie może dokonać wyboru mając na względzie jedynie kwalifikacje, jakich od zastępcy wymagają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Dobór zaufanej osoby na to stanowisko ma szczególne znaczenie dla kierownika gminy, który powierza swemu zastępcy nie tylko pełnienie swoich obowiązków w przypadku nieobecności, ale również ponosi odpowiedzialność za jego działania.

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (3 sierpnia 2015, 10:15:36)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (3 sierpnia 2015, 14:20:50)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2099