Uchwała nr XXXV.300.2017Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 15 listopada 2017likwidacji Filii Bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publiczno - Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz zmieniająca uchwałę Nr XXVI.185.05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczno - Szkolna w Dąbrowie ChełmińskiejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. , poz. 1875) i art. 13 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 2, ust. 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.) uchwala się, co następuje

Uchwała nr XXXV.300.2017
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 15 listopada 2017


likwidacji Filii Bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publiczno - Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz zmieniająca uchwałę Nr XXVI.185.05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczno - Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. , poz. 1875) i art. 13 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 2, ust. 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.) uchwala się, co następuje


§ 1.
1. Z dniem 31 stycznia 2018 r. likwiduje się Filię Biblioteczną w Czarżu oraz Filię Biblioteczną w Ostromecku będące agendami Gminnej Biblioteki Publiczno - Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej.
2. Księgozbiory likwidowanych Filii zostaną zinwentaryzowane, pozycje zniszczone                i nieaktualne poddane zostaną brakowaniu, pozostałe zbiory przejmie Gminna Biblioteka Publiczno - Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej.
3. Majątek ruchomy pozostający dotychczas w dyspozycji każdej z Filii zostanie zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami przez Gminną Bibliotekę Publiczno - Szkolną w Dąbrowie Chełmińskiej. 

§ 2.
W statucie Gminnej Biblioteki Publiczno - Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej nadanym uchwałą Nr XXVI.185.05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczno - Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej w załączniku do przedmiotowej uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1)     w § 6 skreśla się ust. 2;
2)     w §12 skreśla się ust. 2;
3)     zmienia się zapis §14, który otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, stowarzyszenia i fundacje powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.”

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 


Uzasadnienie:
 
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest następstwem podjętej przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały Nr XXVIII.236.2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
W celu likwidacji filii, Wójt jako organ wykonawczy Gminy zobowiązany był na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o likwidacji filii podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze likwidacji filii wraz z uzasadnieniem oraz zasięgnąć opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością bibliotek - w tym przypadku Wojewódzkiej  i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Warunki te zostały spełnione.
Pierwszy poprzez podjęcie uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej i rozpowszechnienie jej na terenie gminy, drugi - poprzez otrzymanie opinii organu sprawującego nadzór merytoryczny. Opinia Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy jest negatywna, ale nie jest ona wiążąca dla organu stanowiącego gminy.
 
Księgozbiór likwidowanych Filii Bibliotecznych zostanie zinwentaryzowany – pozycje zniszczone i nieaktualne poddane będą brakowi, pozostałe zbiory przejmie Gminna Biblioteka Publiczno - Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
W związku z likwidacją Filii Bibliotecznej w Czarżu i Filii Bibliotecznej w Ostromecku konieczne jest wprowadzenie zmian zapisów w statucie Gminnej Biblioteki Publiczno - Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej w zakresie usunięcia zapisów dotyczących funkcjonowania Filii Bibliotecznych.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4505 z dnia 2017-11-22

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (21 listopada 2017, 12:54:59)

Ostatnia zmiana: Barbara Gandziarowska (23 listopada 2017, 13:05:00)
Zmieniono: publikacja w Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 318