Uchwała nr XXX.256.2017Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 maja 2017uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.):

Uchwała nr XXX.256.2017
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 25 maja 2017


uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.):


§ 1.
Uchwala się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 2.
Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) tekst studium składający się  z trzech części, tj.:
a) Część Pierwsza – „Uwarunkowania rozwoju gminy”, załącznik nr 1,
b) Część Druga „Kierunki rozwoju gminy” –załącznik nr 2,
c) Część Trzecia „Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium” –  załącznik nr 3,
2) rysunek studium w skali 1:10 000  – załącznik nr 4,
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag – załącznik nr 5.

§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXVI/184/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
      
 
UZASADNIENIE
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zwane dalej „studium” jest dokumentem planistycznym, określającym politykę jej rozwoju przestrzennego. Studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Studium jest prawem wewnątrzgminnym wiążącym władzę oraz podporządkowane jej organy i jednostki, w podejmowanych decyzjach w zakresie działań dotyczących polityki przestrzennej gminy dla realizacji określonych celów.

Główne cele opracowania studium to:
a) rozpoznanie, aktualizacja i ocena uwarunkowań rozwoju gminy w zakresie środowiska przyrodniczego, kulturowego, stanu zagospodarowania oraz infrastruktury technicznej,
b) dostosowanie wytyczonych dotychczas kierunków zagospodarowania przestrzennego do zaktualizowanych potrzeb wraz z określeniem możliwości potencjalnych zmian wykorzystania przestrzeni w zgodzie z przyjętymi celami rozwoju, które pozwolą na koordynację zamierzeń władz samorządowych w zakresie działalności inwestycyjnej, zmierzającej do aktywizacji gminy i poprawy jakości życia mieszkańców gminy z wyodrębnieniem zadań lokalnych i ponadlokalnych, w tym weryfikacja i korekta przebiegu przez teren gminy projektowanej dwutorowej elektroenergetycznej linii 400 kV relacji: Bydgoszcz Jasiniec - Grudziądz Węgrowo, będącej inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Budowa przedmiotowej linii będzie ważnym elementem realizacji sieci przesyłowej krajowego systemu energetycznego i w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu kujawsko-pomorskiego.
c)  stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych.
 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy należy do zadań własnych gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Opracowane Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pozwoli na realizację polityki przestrzennej na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
Przeprowadzono wymaganą przepisami procedurę formalno-prawną, w tym uzyskano opinie i uzgodnienia wymaganych organów oraz wyłożono projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.

Prace merytoryczne i formalno-prawne związane ze sporządzeniem przedmiotowego studium zostały zakończone. Wobec powyższego przedłożono Radzie Gminy do uchwalenia.

Uchwała - kliknij, aby pobrać skan (767kB) pdf
Załącznik nr 1 do Uchwały (2647kB) pdf
Częśc graficzna do Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Uchwały (346kB) pdf
Załącznik nr 3 do Uchwały (111kB) pdf
Załącznik nr 4 do Uchwały
Załącznik nr 5 do Uchwały (1335kB) pdf

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o sygnaturze WIR.II.742.4.3.2017.JS dotyczące powyższej uchwały o następującej treści:

Stosownie do przepisów art, 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestronnym (Dz. U. z 2017 r„ poz. 1073) dokonano oceny ww. uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych pod względem ich zgodności z przepisami prawnymi.

Wobec powyższego organ nadzoru zwraca dokumentację prac planistycznych dotyczącą przedmiotowego studium.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Teresa Łabaj
Opublikował: Sławomir Zieliński (26 maja 2017, 12:32:18)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (3 lipca 2017, 08:52:47)
Zmieniono: dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1588