ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Poniższa lista zawiera spis spraw możliwych do załatwienia w Urzędzie Gminy wraz z informacjami jak daną sprawę można załatwić.

Miejsce załatwiania niżej wymienionych spraw:
Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, pok. nr 2 i nr 12 (w zakresie dot. inwestycji celu publicznego)
w godzinach pracy Urzędu.

Osoba upoważniona do załatwiania spraw:
Małgorzata Kopaczewska, tel. 52 38-16-056 wew. 58 (w zakresie punktów: I, II, III, VI i VII);
Anna Gworek, tel. 38-16-056, wew. 45 ( w zakresie punktów: III i IV)
Karolina Osak, pok. 12, tel. 52 38-16-056 wew. 51 (w zakresie punktu V)

I. WYPISY Z PLANÓW MIEJSCOWYCH

Wymagane dokumenty:

 • wniosek

opłata skarbowa :

 • od wypisu do 5 stron formatu A4 - 30 zł
 • od wypisu powyżej 5 stron formatu A4 - 50 zł
 • od wyrysu 20 zł za każdą stronę formatu A4

Termin załatwienia sprawy – do 14 dni

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)

II. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O OBJĘCIU DZIAŁKI PLANEM MIEJSCOWYM

Wymagane dokumenty:

 • wniosek

opłata skarbowa: 17,00 zł za każde zaświadczenie

Termin załatwienia sprawy - do 7 dni

Podstawa prawna: art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

III. WYDAWANIE OPINII O PROJEKCIE PODZIAŁU DZIAŁKI

Wymagane dokumenty:

 • wniosek właściciela działki
 • wstępny projekt podziału
 • wypis z katastru nieruchomości
 • kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi
 • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (odpis z Księgi Wieczystej)
 • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku, gdy taka decyzja została wydana(art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

Opłata skarbowa - nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy - do 30 dni.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.)

IV. WYDAWANIE WARUNKÓW ZABUDOWY DLA OBSZARÓW NIEOBJĘTYCH PLANAMI MIEJSCOWYMI

Wymagane dokumenty:

 • wniosek (do pobrania niżej)
 • 1 egz. aktualnej mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, mapy ewidencyjnej w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci elektronicznej lub papierowej, obejmujący obszar minimum trzykrotności szerokości frontu działki
 • 1 egz. koncepcji zagospodarowania działki przedstawionej na kopii mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej, koncepcja zabudowy
 • dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych

Opłata skarbowa :

 • 598,00 zł - zwolnienie z opłaty dotyczy wniosku złożonego przez właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy

Termin załatwienia sprawy - do 90 dni,  a w przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, termin ten wynosi 21 dni

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. , poz. 741 ze zm.)

V. WYDAWANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA OBSZARÓW NIE OBJĘTYCH PLANAMI MIEJSCOWYMI

Wymagane dokumenty:

 • wniosek (do pobrania niżej)
 • 1 egz. aktualnej mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, mapy ewidencyjnej w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci elektronicznej lub papierowej, obejmujący obszar minimum trzykrotności szerokości frontu działki
 • 1 egz. koncepcji zagospodarowania działki przedstawionej na kopii mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej

Opłata skarbowa :

 • 598 zł - zwolnienie z opłaty dotyczy wniosku złożonego przez właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. , poz. 741 ze zm.)

VI. PRZYJMOWANIE I REJESTROWANIE WNIOSKÓW O OPRACOWANIE PLANÓW MIEJSCOWYCH ORAZ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DĄBROWA CHEŁM.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • mapa ewidencyjna

Podstawa prawna: art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)

VII. NADAWANIE I AKTUALIZACJA NUMERACJI PORZĄDKOWEJ NIERUCHOMOŚCI

Nową numerację nieruchomości nadaje się z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia się o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

Numerację nadaje się dla budynków wybudowanych, w trakcie budowy lub prognozowanych do wybudowania.

Podstawa prawna: art. 47a i b Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz., 1990 ze zm.)


DRUKI WNIOSKÓW znajdują się w zakładce sprawy do załatwienie-> Wnioski/Zgłoszenia(Druki)-> zagospodarowanie przestrzenne

metryczka


Wytworzył: Teresa Łabaj (2 marca 2004)
Opublikował: Dorota Kraska (2 marca 2004, 16:01:44)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (31 stycznia 2022, 11:40:46)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13041