NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI.221.2020Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 13 października 2020zmieniająca uchwałę nr XX.208.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłatyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6i ust. 1 pkt 1, 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI.221.2020
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 13 października 2020


zmieniająca uchwałę nr XX.208.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6i ust. 1 pkt 1, 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale nr XX.208.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz.  4672)) § 4 otrzymuje brzmienie:
 
„§ 4. Traci moc uchwała nr V.32.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lutego 2015 r.. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego poz. 675).”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r.

 
Uzasadnienie
           
W uchwale Nr XX.208.2020 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty omyłkowo wprowadzono zapis § 4.
W związku z podjętą ww. uchwałą z dnia 30 września 2020 r. uchwałą, która winna utracić moc jest obowiązująca uchwała nr V.32.2015  Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie  ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Powyższe sprawie, iż podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne. 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4914 z dnia 2020-10-15

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Bańka
Opublikował: Sławomir Zieliński (15 października 2020, 15:05:09)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (21 października 2020, 10:52:32)
Zmieniono: publikacja w dzienniku urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 993