Strona główna  >  Uchwały  >  2003

Uchwała nr VI/46/03
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 28 maja 2003


W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 307/1 we wsi Gzin Górny.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112)


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działkę nr 307/1 we wsi Gzin Górny w granicach oznaczonych na rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;
2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska stanowiącą ustalenia planu;
3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu wykonany na mapie
w skali 1:1000 stanowiący jeden z załączników do niniejszej uchwały, na którym przedstawiono ustalenia planu w formie graficznej;
4) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wyni-kające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
5) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu podstawo-wym i zasadach zagospodarowania, który został wyznaczony na rysunku planu li-niami rozgraniczającymi, posiada swój symbol liczbowo-literowy oraz odpowiedni tekst planu;
6) funkcji podstawowej – należy przez to rozumieć takie funkcje, które powinny przeważać na obszarze objętym planem;
7) funkcji uzupełniającej (dopuszczalnej) – należy przez to rozumieć funkcje inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają funkcje podstawowe i nie są z nimi sprzeczne.

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1)  umożliwienie działalności różnym podmiotom gospodarczym mającym na celu podjęcie inwestycji, przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów;
2)  ochrona interesów publicznych w zakresie ochrony środowiska, komunikacji dro-gowej i elementów uzbrojenia terenu.

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są:
1)  teren urządzeń obsługi komunikacji z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej ozna-czony literami KS/U/MN;
2)  tereny komunikacji oznaczone literą K;
3)  tereny przeznaczone do realizacji zadań publicznych oznaczone symbolem …*.

§ 5. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załączniki nr 1.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami:
1)  granice opracowania i uchwalania planu;
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania – ściśle określone;
3)  strefy techniczne uzbrojenia sieciowego wyłączone z zabudowy;
4)  nieprzekraczalne linie zabudowy;
5)  odległości określone w mb.
§ 6. 1. Uchwała ustanawia obowiązujące na obszarze objętym planem przepisy gminne, doty-czące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz okre-śla konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów – nakazy, zakazy i warunki.
2. Oprócz przepisów niniejszej uchwały mają tu zastosowanie przepisy ustaw szczegól-nych wraz z aktami wykonawczymi, aktualne na dzień realizacji planu.

§ 7. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych należy określać według zasad ustalonych w pktach 1 – 4 niniejszego § wraz z ustaleniami
dotyczącymi poszczególnych terenów, wymienionymi w Rozdziale 2:
1)  zakazuje się wprowadzenia funkcji niezgodnych z ustalonym przeznaczeniem
terenów;
2)  w przypadku, gdy dla terenu określono funkcję podstawową i uzupełniające, ustala się, że funkcje uzupełniające nie mogą zająć więcej niż 30 % powierzchni całego terenu i ogólnej kubatury obiektów;
3)  sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić w terenach przeznaczonych do
realizacji zadań publicznych, w tym głównie w liniach rozgraniczających dróg, wszelkie kolizje z sieciami istniejącymi wynikające z ustaleń planu wymagają przebudowy na koszt inwestora;
4)  w wypadku natrafienia na obiekt zabytkowy w trakcie prowadzenia prac ziem-nych, prace te należy wstrzymać i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

§ 8. Dla terenu objętego planem, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, ustanawia się ustalenia szczegółowe zawarte w § 9 niniejszego Rozdziału, które należy stosować łącznie z przepisami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 1 uchwały.

§ 9. W granicach opracowania i uchwalania planu wydziela się liniami rozgraniczającymi tereny o różnych funkcjach i sposobach zagospodarowania, oznaczone symbolami lite-rowymi nawiązującymi do funkcji wymienionych w § 4 uchwały:
1) 1 KS/U/MN – teren, dla którego ustala się:
a)  funkcję podstawową – urządzenia obsługi komunikacji, w tym: stacja paliw, usługi handlu i małej gastronomii,
b)  funkcję uzupełniającą – zabudowę mieszkaniową,
c)  lokalizacja obiektów z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy ozna-czonych na rysunku planu, uwzględniających m.in. odległości od przyległych dróg publicznych i uwzględniających strefy techniczne linii energetycznej SN 15 kV i wodociągu Ø90 mm,
d)  przebiegającą przez teren napowietrzną linię energetyczną nn należy przenieść poza granice opracowania planu,
e)  parterowy budynek stacji winien łączyć „pod jednym dachem” pomieszczenia usługowe i handlowe,
f)  dopuszcza się możliwość zlokalizowania w północnej części działki budynku mieszkalnego jednorodzinnego, pod warunkiem zachowania minimalnych, określonych przepisami szczególnymi odległości od urządzeń dystrybucji i ma-gazynowania paliw,
g)  budynek mieszkalny do dwóch kondygnacji naziemnych, w tym poddasze użytkowe, dach wysoki dwu lub wielospadowy o nachyleniu 450 z tolerancją do ± 100,
h)  wzdłuż północno-wschodniej i północno-zachodniej granicy terenu oraz dla
oddzielenia części mieszkalnej należy wykonać pasy zieleni izolacyjnej szero-kości 5,0 m,
i)  w granicach terenu należy wyznaczyć miejsce na lokalizację pojemnika do cza-sowego gromadzenia odpadów stałych,
j)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia o średnicy
90 mm na warunkach gestora sieci, sieć należy uzbroić w zasuwy i hydranty przeciwpożarowe, przyłącza wodociągowe należy zakończyć wodomierzami,
k)  do wodociągu przebiegającego przez teren objęty planem należy zapewnić
dostęp w przypadku awarii,
l)  odprowadzenie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników okresowo opróż-nianych i wywóz w miejsce wskazane przez władze gminne lub oczyszczanie w biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, docelowo włączenie w gminny układ kanalizacyjny po jego zrealizowaniu,

m)  stację paliw należy wyposażyć w instalację wodociągową, sanitarną i deszczo-wo-przemysłową oraz urządzenia oczyszczające (separatory, łapacze tłuszczu) wykonane zgodnie z przepisami szczególnymi,
n)  zasilanie w energię elektryczną z projektowanej linii niskiego napięcia wypro-wadzonej ze stacji transformatorowej „Gzin Górny 6” zlokalizowanej na tere-nie objętym niniejszym planem, stację przebudować na stację o gabarycie 400 kVA, linię niskiego napięcia kolidującą z projektowanym zagospodarowaniem terenu przenieść poza granice opracowania, przebieg napowietrznej linii śred-niego napięcia i lokalizację stacji transformatorowej należy utrzymać bez zmian,
o)  oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z moż-liwością przystosowania do potrzeb obrony cywilnej,
p)  dla zabudowy mieszkaniowej należy zapewnić nie mniej niż 2 miejsca parkin-gowe, dla części usługowej ilość miejsc dostosować odpowiednio do programu usług,
q)  obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi dojazdowej przebiegającej wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki, którą należy poszerzyć do szerokości nie mniejszej niż 10,0 m w liniach rozgraniczających oraz z drogi wojewódz-kiej KW nr 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno na warunkach określonych przez za-rządcę – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy;
2)  2 K* – teren komunikacji publicznej – pas terenu szerokości 3,0 m przewidziany
do poszerzenia istniejącej drogi dojazdowej do szerokości nie mniejszej niż 10,0 m w liniach rozgraniczających;
3)  3 K* – teren komunikacji publicznej – pas terenu przewidziany do poszerzenia ist-niejącej drogi wojewódzkiej KW – 551 do normatywnej szerokości 25,0 m w li-niach rozgraniczających.

§ 10. Dla terenów objętych planem, o którym mowa w § 9 ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15 %.

 


Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 11. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą uchyla się ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska uchwałą Nr XXIV/138 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 25.03.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1993 r. Nr 8, poz. 11, z 1994 r. Nr 4, poz. 50, Nr 7, poz. 76, Nr 17, poz. 227,
z 1996 r. Nr 60, poz. 233, z 1997 r. Nr 2, poz. 6, z 1998 r. Nr 40, poz. 163, Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 1999 r. Nr 8, poz. 37, Nr 42, poz. 351, Nr 83, poz. 969, z 2000 r.
Nr 20, poz. 142, Nr 72, poz. 575, z 2001 r. Nr 18, poz. 269, Nr 25, poz. 410 oraz
z 2002 r. Nr 33, poz. 618, Nr 49, poz. 940 i Nr 86, poz. 1792.

§ 12. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą wprowadza się porządkowe zmiany
porządkowe w tekście i rysunku planu wymienionego w § 11 obowiązujące do czasu obowiązywania przedmiotowego planu, polegające na:
1)  zmianie rysunku planu gminy, o którym mowa w § 11 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2)  dopisaniu do tekstu planu, o którym mowa w § 11 symbolu F 34 KS/U/MN
i wprowadzeniu zapisu:
„teren objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr VI/46/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 28 maja 2003”.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-dowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 79, poz. 1169 z dnia 2003-08-26

Opublikował: Dorota Kraska (23 lipca 2003, 11:34:01)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (13 lutego 2012, 14:46:54)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2179

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij