Uchwała nr XX.209.2020Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 września 2020w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX.209.2020
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 września 2020


w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:


§ 1.
1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, wynosi 5,00 zł od obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca, uchwalonej przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 2.
Zwolnienie dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożyli oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r.


Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.
Wprowadzenie zwolnień ma za zadanie zachęcić w wymiarze ekonomicznym właścicieli nieruchomości do zagospodarowania bioodpadów we własnym zakresie, a w konsekwencji zmniejszyć strumień odpadów komunalnych, przekazywanych do dalszego zagospodarowania.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4673 z dnia 2020-10-02

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (6 października 2020, 15:00:56)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (6 października 2020, 16:41:22)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 438