Uchwała nr XX.208.2020Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 września 2020w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6i ust. 1 pkt 1, 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX.208.2020
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 września 2020


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6i ust. 1 pkt 1, 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w §2 uchwały.
 
§ 2.
Dla właściciel nieruchomości zamieszkałych ustala się następujące stawki opłaty:
  1. za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka miesięczna wynosi 28,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
  2. jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną miesięczna stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi dwukrotność stawki określonej w §2 pkt 1, tj. 56,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr XIX.172.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego poz. 1978).
 
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr XXVIII.247.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego poz. 2092).
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 6.
Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r.
 
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy dokonuje w drodze uchwały wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod wymienionych w art. 6j ust. 1 ww. ustawy i ustala wysokość tej opłaty.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które na rzecz gminy obowiązani są ponosić właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu. Zgodnie z zapisami ww. ustawy system powinien się bilansować.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019 i szacowanych kosztów funkcjonowania systemu w 2020 roku ustalono, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości nie są wystarczające na pokrycie wydatków z nim związanych.
Metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obowiązuje od początku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tj. od 1 lipca 2013 r.), wyliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, jest najbardziej akceptowana społecznie. Po przeanalizowaniu wszystkich możliwych metod ustalenia opłaty zaproponowanych przez ustawodawcę, uznano, że metoda wyliczenia opłaty, ustalona w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, pozwoli ją określić w sposób przejrzysty i adekwatny do ilości wytwarzanych odpadów.

Ze względu na wzrost kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska zaistniała konieczność zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęte stawki opłat wynikają z kalkulacji kosztów i analizy rynkowej.

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (6 października 2020, 14:56:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 528