Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XXXVI.318.2017
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 14 grudnia 2017


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. 2017r. poz. 1073) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Nie uwzględnia się uwagi złożonej w dniu 26.06.2017 r. przez Pana J. Frąckowiaka, wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie.
 
§ 2.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
UZASADNIENIE

 
Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1073), w dniu 26.06.2017 r. Pan J. Frąckowiak wniósł sprzeciw do wyłożonego do publicznego wglądu w pierwszym terminie (tj. w dniach od 14 czerwca 2017 r. do 14 lipca 2017 r.) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie. Uwaga zgodnie z art. 17 ust. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.), została przedstawiona Radzie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Zgłaszającemu uwagę udzielono wyjaśnienia w pisemnej odpowiedzi.

Wniesiony sprzeciw dotyczy braku zgody na dopuszczenie usług dla terenu 10 MN/U (dz. nr 53/14).
Brak przesłanek do wprowadzenia zmian.

W treści planu wprowadzono definicję usług dopuszczonych w granicach planu oraz wprowadzono zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie oraz zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi. Przyjęte zapisy w zakresie funkcji usługowej dopuszczają jedynie usługi nieuciążliwe, takie które nie oddziałują na działki sąsiednie. Ponadto – zgodnie z przepisami odrębnymi tj.  art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.) właściciel nieruchomości powinien przy wykorzystaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

W zakresie ewentualnego wpływu funkcji na środowisko i zdrowie projekt planu uzyskał pozytywne opinie:
-    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy - pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych na stan sanitarny środowiska i zdrowie ludzi;
-    Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy - pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
-    Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w zakresie wpływu na środowisko.

Nadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił projekt przedmiotowego planu w zakresie ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na cele ochrony Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.
 
Wobec powyższego uwagi nie uwzględniono.

Opublikował: Sławomir Zieliński (20 grudnia 2017, 15:18:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij