Uchwała nr V.32.2015RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 26 lutego 2015w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr V.32.2015
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 26 lutego 2015


w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:§ 1.
Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska:
a)      zbieranych i odbieranych w sposób zmieszany w wysokości 20,00 zł , na miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, położoną na obszarze gminy Dąbrowa Chełmińska;
b)      zbieranych i odbieranych w sposób selektywny w wysokości 13,00 zł, na miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość na obszarze gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3.
Traci moc uchwała nr XXVIII.247.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 maja
2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2013 r., poz. 2092).
 
§ 4.
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.
 
 
 
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu. Po analizie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz rozstrzygnięciu nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wysokość aktualnych stawek nie pokrywa kosztów funkcjonowania systemu.
Na podstawie przeprowadzonej kalkulacji konieczne jest ustalenie nowej stawki, która pozwoli na finansowanie nowego systemu gospodarki odpadami z opłat wniesionych przez mieszkańców. Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.  Dz. U. z 2013 r., poz.1399 ze zm.) przyjęto wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranych i odbieranych w sposób zmieszany, w wysokości 20,00 zł na miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, oraz zbieranych i odbieranych w sposób selektywny w wysokości 13,00 zł na miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, położoną na obszarze gminy Dąbrowa Chełmińska.Postać dokumentu - plik do pobrania (58kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz.675 z dnia 2015-03-06

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (4 marca 2015, 12:56:56)

Ostatnia zmiana: Barbara Gandziarowska (13 marca 2015, 10:59:45)
Zmieniono: informacja o publikacji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1837