NULL string(0) ""

Uchwała nr LI.461.2022RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 22 grudnia 2022w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LI.461.2022
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 22 grudnia 2022


w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, uchwala się, co następuje:


    § 1. Uchwala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska w postaci „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska”, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
 
    § 2. Traci moc uchwała  Nr XLI.391.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 1999).

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
   § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
         
Uzasadnienie
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska jest konieczne z uwagi na zmianę przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która stanowi podstawę prawną dla podjęcia przedmiotowej uchwały.
 
 
Załącznik do uchwały nr LI.461.2022
 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
 z dnia 22 grudnia 2022 r.
 
 
Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
 
§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 2. Ilekroć w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na ternie gminy Dąbrowa Chełmińska jest mowa o:
1.  Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska;
2.Harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska dostarczany właścicielom nieruchomości przez wykonawcę  i umieszczany na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej;
3. Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – należy przez to rozumieć gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowany w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bazowej 6.                                                                     
   

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
 
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, a odbierający do odbierania następujących odpadów:
1) papieru;
2) metali;
3) tworzyw sztucznych;
4) szkła;
5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
6) bioodpadów.
2. Mieszkańcy gminy Dąbrowa Chełmińska zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazywania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) papieru;
2) metali;
3) tworzyw sztucznych;                                     
4) szkła;
5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
6) zużytych baterii i akumulatorów;
7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
8) przeterminowanych leków;
9)  chemikaliów i odpadów niebezpiecznych;
10) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
12) zużytych opon;
13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
14) odpadów tekstyliów i odzieży.
3. Prowadzenie selektywnego zbierania  i przekazywania przedsiębiorcy odpadów komunalnych następuje w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
4. Zabrania się wywożenia do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej  i rolniczej.
 
§ 4. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości należących do użytku publicznego;
2)   obowiązek wystawiania pojemnika/worka w dniu odbioru odpadów komunalnych, zgodnie
z Harmonogramem, przed posesję;
3)   w przypadku zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawionego w celu odbioru odpadów komunalnych.
 
 
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym
 
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, powinny być wyposażone w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych.
2. Uwzględniając średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych oraz liczbę osób korzystających z pojemników lub worków, ustala się minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) dla nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady:
a) pojemniki o pojemności 120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) pojemniki lub worki o pojemności 120 l na odpady komunalne zebrane selektywnie.
2) dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady:
   a) pojemniki o pojemności 120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
   b) pojemniki lub worki o pojemności 120 l na odpady komunalne zebrane selektywnie.
3. Wielkość pojemnika może ulec zmianie na pisemny uzasadniony wniosek właściciela nieruchomości.
 
§ 6. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników lub worków przeznaczonych do:
1) zbierania papieru – kolor niebieski;
2) zbierania tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych – kolor żółty;
3) zbierania szkła – kolor zielony;
4) zbierania bioodpadów – kolor brązowy.
 
§ 7. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, uwzględniając następujące normy minimalne pojemności:
1) dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość;
2) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu – 3 l na każde dziecko, ucznia
i pracownika;
3) dla obiektów użyteczności publicznej – 120 l na każdych 10 pracowników;
4) dla lokali handlowych – 25 l na każde rozpoczęte 10 m2 powierzchni handlowej dla nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, przy czym do każdego lokalu przynależny musi być co najmniej 1 pojemnik 120 l;
5) dla lokali gastronomicznych – co najmniej 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne dla nieruchomości, i 7 litrów na każdego zatrudnionego pracownika, przy czym do każdego lokalu przynależny musi być co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l;
6) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
7) dla hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych itp. – 10 l na jedno łóżko;
8) dla ogródków działkowych – 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, jednak nie mniej niż 1 pojemnik 120 l na sezon;
9)  15 l/100 m powierzchni cmentarza, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów;
10) 15l/100 m powierzchni targowiska, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 20 litrów.
 
§ 8.Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
 
§ 9. 1. Na drogach i w miejscach publicznych odpady należy gromadzić w koszach ulicznych
o minimalnej pojemności 20 litrów.
2. Kosze uliczne na odpady powinny być ustawione w rejonach intensywnego ruchu pieszego
i przebywania znacznej ilości osób. Opróżniane będą w miarę potrzeb.
3. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz z działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej.
 
§ 10. 1. Pojemniki do zbierania odpadów powstałych na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, powinny być trwale oznaczone w sposób pozwalający na odróżnienie ich od pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
2. Dopuszcza się oznakowanie pojemników za pomocą elementów dostarczonych przez podmiot odbierający odpady komunalne lub w inny sposób zaproponowany  bądź zaakceptowany przez podmiot odbierający odpady komunalne.
3. Właściciele nieruchomości, na której organizowane są imprezy (np. wesela, bale, występy), imprezy plenerowe, zobowiązani są do ustawienia odpowiedniej ilości pojemników do zbierania odpadów oraz do ich usunięcia i uprzątnięcia terenu niezwłocznie po zakończeniu imprezy, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od jej zakończenia.
 
 Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
 
§ 11.1. Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych odbierane są nie rzadziej niż:
1) w zabudowie wielorodzinnej (bloki, kamienice itp.) zmieszane odpady komunalne – jeden raz w tygodniu;
2) w zabudowie jednorodzinnej, zmieszane odpady komunalne – raz na dwa tygodnie;
3) w zabudowie wielorodzinnej, odpady zebrane selektywnie: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu
z wyłączeniem bioodpadów, które w okresie od kwietnia do listopada będą odbierane jeden raz w tygodniu;
4) w zabudowie jednorodzinnej, odpady zebrane selektywnie; tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu z wyłączeniem szkła i papieru, które będą odbierane co kwartał, a bioodpady w okresie od kwietnia do listopada raz na dwa tygodnie.
2. Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych odbierane są nie rzadziej niż:
1) zmieszane odpady komunalne – raz na 2 tygodnie;
2) odpady zebrane selektywnie – nie rzadziej niż raz na pół roku.
 
§ 12.1. Bioodpady stanowiące odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnego zbierania tego rodzaju odpadów, a  w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, przy czym odpady te można także gromadzić w kompostownikach przydomowych, który może mieć formę:
1) luźnej pryzmy;
2) kompostownika otwartego – składającego się z 4 ścian zbudowanych z desek, siatki lub innych materiałów;
3) kompostownika zamkniętego – plastikowego lub drewnianego pojemnika z otworami pozwalającymi na wentylację, stwarzającymi optymalne warunki do rozkładu.
2. Kompostownik przydomowy winien być zlokalizowany w miejscu wydzielonym na terenie nieruchomości, w sposób zapobiegający rozproszeniu się kompostowanych odpadów, lokalizacja nie powinna powodować uciążliwości dla otoczenia  oraz negatywnego oddziaływania na środowisko.
3. Właściciel nieruchomości posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący bioodpady zwolniony jest w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka do bioodpadów.
4. Przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy gromadzić
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach, w punktach aptecznych
 i pomieszczeniach gminnej przychodni na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
5. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
6. Zużyte baterie należy przekazać do punktów ich sprzedaży, Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub do punktów na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska:
1) Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Sportowej 1;
2) Zespół Szkół  w Czarżu przy ul. Chełmińskiej 47;
3) Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku przy ul. Szkolnej 1;
4)  Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21;
5) świetlice na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
7. Zużyte akumulatory należy przekazać do punktów ich sprzedaży lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z tym, że jeden raz w roku organizowana będzie objazdowa zbiórka mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym w Urzędzie Gminy.
9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z tym, że jeden raz w roku organizowana będzie objazdowa zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym w Urzędzie Gminy.
10. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
11. Odbiór choinek będzie odbywał się w miesiącu lutym br. po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym w Urzędzie Gminy.
12. Chemikalia oraz odpady niebezpieczne należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
13. Zużyte opony należy przekazywać do punktów specjalistycznych zajmujących się odbiorem lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 
§ 13.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń gromadzących nieczystości ciekłe, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2.  Osadnik w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiorników, jednak nie rzadziej niż raz na rok.
3. Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub opróżnianie osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków należy wykonywać za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.
 
 
Rozdział 5.
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
 
§ 14. 1. Zabrania się mycia i napraw pojazdów na drogach i placach publicznych.
2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem łącznego spełnienia następujących zasad:
1) mycie dotyczy wyłącznie nadwozia samochodu;
2) mycie odbywa się w miejscu nieprzeznaczonym do użytku publicznego;
3) mycie odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości;
4) mycie odbywa się za pomocą środków ulegających biodegradacji.
3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem łącznego spełnienia następujących zasad:
1) naprawa nie spowoduje zanieczyszczenia wód i gleby;
2) naprawa odbywa się w miejscu nieprzeznaczonym do użytku publicznego;
3) naprawa odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości, w sposób zapewniający nieprzenikanie do gleby odpadów;
4) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych.
 
  Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe lub gospodarskie
 
§ 15. 1. Osoby utrzymujące psy, koty i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:
1) prowadzenia ich na uwięzi, przy czym w miejscach publicznych zwierzęta powinny być zabezpieczone w taki sposób aby nie stanowiły one uciążliwości i zagrożenia dla otoczenia;
2) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
3) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami.
3. Psy powinny mieć stworzone przez właściciela takie warunki, by nie mogły samodzielnie wydostać się poza teren nieruchomości oraz nie zagrażały osobom trzecim.
4. Posesje, gdzie przebywają  psy ras uznane powszechnie za agresywne lub psy agresywne, powinny być opatrzone czytelna tabliczkę z informacją „uwaga pies”.
5. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich
w niewielkiej ilości na własne potrzeby.
 
    Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
 
§ 16. 1. W celu zapobiegania powstania chorób zakaźnych przenoszonych przez gryzonie na ludzi
 i zwierzęta zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia deratyzacji w miarę potrzeb.
2. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego wywołanego plagą szczurów, przeprowadza się deratyzacje w uzgodnieniu z właściwym terenowo inspektorem sanitarnym, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 
Rozdział 8.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
 
§ 17. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez:
1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;
2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;
3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;
4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nie nadających się do recyklingu, kompostowania;
5) unikanie produktów nadmiernie opakowanych;
6) zagospodarowania bioodpadów poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości.
 
 
Rozdział 9.
Przepisy końcowe
 
§ 18. Gmina Dąbrowa Chełmińska będzie inicjowała działania, jak również będzie popierała inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
 
 
 
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 22 z dnia 2023-01-02

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (29 grudnia 2022, 12:31:03)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (2 stycznia 2023, 13:46:29)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 575