Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (8)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (1)

wybrany kandydat: Anna Bosacka, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: INFORMACJA O WYNIKU NABORU
przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia z dnia 15 stycznia 2020 r.
na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości oraz poboru i windykacji opłat za wodę i ścieki w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Bosacka, zam. Bydgoszcz.

Uzasadnienie:

Pani Anna Bosacka spełniła w największym stopniu wymagania formalne oraz kwalifikacyjne niezbędne do pracy na w/w stanowisku, jak również wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 15 stycznia 2020 r.
Wykazała się bardzo dobrą znajomością zakresu działania w/w stanowiska oraz przepisów funkcjonujących w ramach struktur samorządowych, dotyczących w szczególności przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, kodeks cywilny, o podatkach i opłatach lokalnych, kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym.
Zatrudnienie Pani Anny Bosackiej na stanowisku do spraw księgowości oraz poboru i windykacji opłat za wodę i ścieki w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych.Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (10 lutego 2020)
Wprowadził: Dorota Kraska-Wadych (10 lutego 2020, 14:53:13)stanowisko:

stanowisko urzędnicze do spraw księgowości oraz poboru i windykacji opłat za wodę i ścieki

miejsce pracy: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
termin składania dokumentów: 30 stycznia 2020  15:30_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________


Dąbrowa Chełmińska, dn.2020.02.03

INFORMACJA NA TEMAT PIERWSZEGO ETAPU NABORU:

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości oraz poboru i windykacji opłat za wodę i ścieki w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia15 stycznia 2020 r. złożono dwie oferty.

W wyniku oceny złożonych ofert dotyczących  ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze  do spraw księgowości oraz poboru i windykacji opłat za wodę i ścieki  w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej – do kolejnego etapu naboru zostało zakwalifikowanych dwóch kandydatów spełniających warunki formalne.
 
Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną Zarządzeniem nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 stycznia 2020 r.

Rozmowa odbędzie się w dniu 7 lutego 2020 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, przy ul. Bydgoskiej 21, od godz. 10:00.

 
                                                                      
                                                                       Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
                                                                     /-/ Mariusz Buliński

______________________________________________________________________
_____________________________________________________


Dąbrowa Chełmińska, 2020.01.15
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 stycznia 2020 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości oraz poboru i windykacji opłat za wodę i ścieki w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21.
 
I.  Warunki pracy na stanowisku:
1) wymiar czasu pracy – w pełnym wymiarze - etat;
2) przewidywany termin rozpoczęcia pracy –luty 2020 r.;
3) praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińska, brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
4) budynek dwukondygnacyjny, usytuowanie stanowiska pracy na parterze (w budynku brak urządzeń dla osób niepełnosprawnych, np. podjazdy, windy), podjazd dla niepełnosprawnych do budynku,
5) wynagrodzenie – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 ze zm.) oraz zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej;
6) stanowisko związane z pracą przy komputerze,
7) praca na stanowisku wymaga:
- umiejętności interpretacji przepisów prawa,
- umiejętności pracy w zespole,
- obowiązkowości,
- zdolności organizacji czasu pracy,
- samodzielności i efektywności w działaniu,
- komunikatywności.
 
II. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,
- staż pracy minimum 5 lat,
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym w niniejszym ogłoszeniu stanowisku,
- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku urzędniczym.
Ponadto kandydat powinien posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowym, programów i pakietów OFFICE, pracy w zintegrowanych systemach informatycznych oraz wykazać się znajomością przepisów, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz niżej wymienionych ustaw:
- o rachunkowości,
- kodeks cywilny,
- o podatkach i opłatach lokalnych,
- o samorządzie gminnym,
- kodeks postępowania administracyjnego,
- o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- o podatku od towarów i usług.
 
III. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
- prawo jazdy kat. B,
- staż pracy w jednostkach administracji samorządowej.
 
IV.   Główne obowiązki na stanowisku:
- prowadzenie spraw z zakresu umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
- prowadzenie ewidencji sprzedaży wody i odprowadzania ścieków,
- księgowanie przychodów z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków,
- sporządzanie faktur i not księgowych,
- sporządzanie bilansów i sprawozdań,
- bieżące uzgadnianie stanu należności i zobowiązań z księgowością budżetową,
- prowadzenie spraw z zakresu wezwań do zapłaty oraz prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia zobowiązań finansowych w zakresie opłaty za wodę i ścieki,
- bieżąca kontrola terminowości dokonywanych wpłat przez zobowiązanych,
- prowadzenie postępowań w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie poboru opłaty za wodę i ścieki,
- przygotowywanie wezwań do zapłaty, wezwań przedsądowych, zawiadomień o odcięciu dopływu wody,
- naliczanie i przekazywanie odpisów i odsetek za zwłokę.
 
V. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
- list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- dokumenty poświadczające zatrudnienie (staż pracy), kserokopie świadectw pracy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem), ewentualnie zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego zakładu pracy,
- kserokopie dyplomów oraz świadectw dokumentujących wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
- inne dokumenty poświadczające posiadane umiejętności i kwalifikacje (kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
- oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie później niż 3 miesiące przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia o naborze,
- oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata – osoby niepełnosprawnej, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 
Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny kandydat podpisuje własnoręcznym podpisem.
 
VI. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej nie przekroczył 6%.
 
VII. Z kandydatem wyłonionym w drodze niniejszego naboru zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, co oznacza możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.
Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 wyżej wymienionej ustawy.
 
VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko do spraw księgowości oraz poboru i windykacji opłat za wodę i ścieki” za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska lub w sekretariacie Urzędu Gminy
w terminie do 30 stycznia 2020 r.  w godzinach pracy Urzędu.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 
IX.   Inne informacje:
O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
 
Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
 
Z kandydatami, których złożone oferty w prowadzonym postępowaniu spełnią wymagania formalne, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
 
Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy odrębnym zarządzeniem.
 
Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci okazują komisji kwalifikacyjnej dowód tożsamości.
 
Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
 
Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o prace zobowiązany jest przedłożyć:
- oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż,
- oryginały świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie.
Brak w/w dokumentów będzie skutkował niezawarciem umowy o pracę.
 
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska zastrzega sobie prawo do:
- odwołania konkursu bez podania przyczyny,
- nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, że:
1) Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, e-mailowo  sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl,  telefonicznie 52 3816005.
2) Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@dabrowachelminska.lo.pl
3) Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit. b i art. 10 RODO oraz art. 22’ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 902 ze zm.) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko pracy.
4) Dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. Oryginały oraz kopie dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 30 dni od zakończenia rekrutacji, po tym czasie zostaną zniszczone.
6) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7) Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. 
8) Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (15 stycznia 2020)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (15 stycznia 2020, 15:31:49)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (10 lutego 2020, 14:53:14)
Zmieniono: dodanie wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 206

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij